Znaš li koji su posljednji predznaci Sudnjeg dana? (VIDEO)ᴴᴰ

Svaki pravi istinski musliman-vjernik u Allaha Svevišnjeg, dužan je vjerovati u predznake Posljednjeg dana o kojima nam govori naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u vjerodostojnim hadisima.

Predznaci Posljednjeg dana se djele na male i velike. Što se tiče malih predznaka – oni uglavnom govore o pokvarenosti ljudi u zadnje vrijeme, neredima koji će se među njima desiti, a poneki o Allahovoj uputi.

Velikih predznaka se u po­jedinim hadisima spominje deset, kao što je hadis Huzejfe b. Useid el-Gaffarija u kome se kaže: “Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je zatekao kako ponavljamo pojedine lekcije, pa je upitao: ‘Šta to učite?’ – Lekciju o Posljednjem danu! – odgovorili smo.

On reče: ‘Posljednji dan neće nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka’! Spomenuo je Duhan, Dedždžala, Ed-Dabe (misli se na veliku životinju), izlazak Sunca sa zapada, silazak ‘Isaa, ‘alejhisselam, sina Merjemina, Je’džudž i Me’džudž, (misli se na jedan narod) tri potresa: na istoku, na zapadu i na arapskom poluotoku, a zad­nja od njih će biti vatra koja će se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obračuna.” (Muslim: Kitab El-Fitn ve ešratus sa’ah)