Zimska ishrana krava

U ovom periodu ishrane krava osnovno kabasto hranjivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke.

Lucerkino sijeno u našim usovima služi kao dopuna kabastoj hrani.

Njegova količina u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika koje mogu biti presudne za spremanje većih količina sjena.

Pored ova dva kabasta hranjiva obavezno se upotrebljava kompletna krmna smjesa sa 18% proteina.

Najbolja proizvodnja mlijeka u zimskom periodu ishrane postiže se kada se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50% silaže i 50% sjena.

Ovo podrazumjeva da je hrana kvalitetna po hranljivoj vrijednosti i ukusu.

Nije baš lako obezbijediti kvalitetnu silažu od kompletne kukuruzne biljke.

Ima godina kada nepovoljne vremenske prilike umnogome komplikuju proizvodnju kvalitetne silaže.

Sušni period u raznim fazama razvoja kukuruza utječe da bude malo klipa u odnosu na ukupnu masu biljke.

Zatim, stočari su često prinuđeni da ne poštuju stadijum voštanog zrenja zrna kukuruza što je optimum prilikom siliranja.

Struka i nauka insistiraju da se prilikom siliranja kompletne kukuruzne biljke siliranje obavlja u stadijumu voštanog zrenja.

U stadijumu mijlečnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više skroba i daje suviše kiselu silažu koju stoka nerado jede, pogotovu ako se silira pre mliječnog zrenja.

Drugi parametar za optimum stadijuma zrenja kukuruza za siliranje je kada odnos klipa i stabljike bude 50%:50%.

Ako je proces siliranja tekao normalno pH silaže iznosi 3,7-4,2.

Odnos ispoljenih kiselina ukazuje na njen kvalitet.

Mliječna kiselina je bez mirisa.

Oštar miris ukazuje na prisustvo veće količine sirćetne kiseline.

Neugodan miris na kiselo otkriva višak buterne kiseline.

Dobra silaža sadrži oko 2% mliječne kiseline, 0,3-0,5% sirćetne kiseline tragove buterne.

U kojoj mjeri proizvođač mlijeka može obezbediti kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, zavisiće i uspeh proizvodnje.

Neadekvatnom hranom pogotovu visokomliječnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje.

Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji.

Uvijek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mlijeka a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje.

Glavni preduslov za uspješnu proivodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake jedinke.

Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zalogaja.