Uzročnik pljesnivosti klipa napada kukuruz

Suzbijanje pamukove sovice izvodi se primjenom agrotehničkih, bioloških i hemijskih mjera

Pamukova sovica (Žuta kukuruzna sovica) (Helicoverpa armigera) izuzetno je opasna polifagna štetočina koja najčešće napada kukuruz u periodu pojave metlice i svile. Dužina tijela leptira pamukove sovice je 15-17 milimetara, a raspon krila 30-35 mm.

Boja prednjih krila odraslih jedinki sivkasto je zelena sa tamnom bubrežastom pjegom u sredini, a posljednja su žutosmeđa, sa širokom tamnom prugom pri kraju. Jaja su kruškastog oblika žuto bijele boje, a pri piljenju larvi postaju tamno smeđa. 

Boja gusjenica vrlo je promjenjiva, u osnovi sivozelena do crvenkastomrka, sa tamnim linijama na leđima, na trbušnoj strani žuta. Dužina odraslih gusjenica je 35-40 milimetara. Lutka je crvenkastosmeđa.

Godišnje pamukova sovica razvija u našim agroklimatskim uslovima dvije do tri generacije. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Leptiri lete od maja do oktobra. Oplođena ženka polaže u prosjeku oko 500 jaja, prije svega na generativne organe biljke. Cjelokupno razvićejedne generacije tokom ljeta traje u prosjeku 25-40 dana. Ispiljene gusjenice u početku izgrizaju svilu, a potom nedozrela zrna vrhova klipa.

Gusjenice se takođe zavlače pod komušinu gdje izgrizaju čitave redove zrna, a kasnije buše hodnike u kočankama ispunjene izgrizotinama i izmetom.

Kako zaštititi usjeve od ove štetočine?

Zbog načinjenih otvora, dolazi do jačeg napada uzročnika plesnivosti klipa (Fusarium spp.) i drugih patogena.

Suzbijanje pamukove sovice izvodi se primjenom agrotehničkih, bioloških i hemijskih mjera. Od agrotehničkih mjera jako je važna duboka jesenja obrada zemljišta, kojom se uništava do 80-90 odsto lutaka. Biološko suzbijanje sovice izvodi se primjenom parazitoida (vrste roda Trichogramma ) i bioinsekticida na bazi bakterije Bacillus thuringiensis.

Za hemijsko suzbijanje neophodno je pratiti dinamiku leta leptira, polaganje jaja i piljenje gusjenica na biljkama.

Tretiranje se izvodi pet do šest dana nakon masovnog polaganja jajapreparatima kojima se suzbija i kukuruzni plamenac.