Trebaš posao

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU OŠ „ KAMENICA“
Broj: 1297/16
Datum: 31.10.2016.godine
Na osnovu člana 155.Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ( Sl.glasnik
Unsko-sanskog kantona, broj:5/04) i člana 84.Pravila JU OŠ „Kamenica“ Bihać, i saglasnosti
Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta USK-a broj:10-34-11613-2/16 od
19.10.2016.godine, a u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kinja za
prijem u radni odnos ( Sl.glasnik USK-a, broj:10/14 od 043.06.2014.godine), Školski odbor
JU OŠ „Kamenica„ Bihać na sjednici odrţanoj 28.10.2016.godine je donio Odluku broj:
1290/16 od 28.10.2016.godine da se raspiše
K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Pedagog ili pedagog-psiholog – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme
2. Nastavnik engleskog jezika – 8 sati sedmično,na određeno radno vrijeme
do 30.06.2017.godine,
3. Nastavnik geografije – 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2017.godine,
4. Nastavnik biologije – 10 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2017.godine,
5. Nastavnik islamske vjeronauke – 16 sati sedmično, na određeno vrijeme
do 30.06.2017.godine,
6. Nastavnik matematike – 16 sati sedmično,do povratka uposlenice s funkcije, a najduţe
do 30.06.2017.godine,
7. Nastavnik fizike – 4 sata sedmično, do povratka uposlenice s funkcije, a najduţe
do 30.06.2017.godine,
8. Nastavnik informatike – 15 sati semično, na određeno vrijeme do 30.06.2017.godine,
9. Nastavnik njemačkog jezika – 10 sati sedmično, do povratka upoelsnice s bolovanja,
a najduţe do 30.06.2017.godine,
10. Radnik na odrţavanju higijene – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme,
11. Radnik na odrţavanju higijene – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do
30.06.2017.godine.
Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i slijedeće:
Posebne uslove:
– Za poziciju pod rednim brojem 1 potreban je VII stepen stručne spreme, profeor
pedagogije, diplomirani pedagog ili profesor pedagogije i psihologije
– Za pozicije pod rednim brojem 2- 9. potreban je VI/VII stepen stručne spreme,
nastavnik/profesor sa završenim odgovarajućim fakultetom
– Za pozicije pod rednim brojem 10 i 11 potreban je I stepen stručne spreme, NK završena
osnovna škola.
I UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŢNI
DOSTAVITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA (orginal ili ovjerene
kopije):
– Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon ,
– Diplomu o završenom školovanju,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Uvjerenje o drţavljanstvu ,
– Uvjerenje o nekaţnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova po mjestu rođenja
osobe, ne starije od 6 mjeseci, po pravosnaţnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na
posao
– Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (nadleţni sud po mjestu prebivališta) ne starije
od 6 mjeseci, po pravosnaţnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao
– Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po pravosnaţnosti odluke o prijemu, a prije
stupanja na posao
II DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA
Prilikom prijave na raspisani konkurs, svaki kandidat/kandidatkinja treba dostaviti svu
raspoloţivu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa
Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata/kandidatkinja za prijem u radni odnos
(„ Sl.glasnik USK-a br: 10/2014 od 03.06.2014.godine) kao što su:
– dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadleţne Kantonalne komisije za
zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području USK-a
– uvjerenje o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa nepotpunom normom,
– uvjerenje o poloţenom stručnom ispitu,
– uvjerenje o duţini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
(uvjerenje nadleţne sluţbe za zapošljavanje),
– uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, tokom školovanja
– uvjerenje o duţini radnog staţa u obrazovanju nakon sticanja odgovarajuće stručne
spreme (uvjerenje ustanova o radnom staţu, koje obavezno treba da sadrţi duţinu radnog
staţa nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme).
Prioritet prije bodovanja imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u skladu sa
Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelimično
ili u potpunosti prestala potreba.
Osobe koje se pozivaju na ovaj prioritet duţne su dostaviti rješenje nadleţne Kantonalne
Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška.
Priorite pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju
osobe u skladu sa članom 22.Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih
porodica(“Sl.glasnik USK-a “,broj:3/05,1/09,29/12) kao i svim odgovarajućim podzakonskim
aktima i drugim provedbenim propisima koji bliţe određuju ova pitanja,samo u slučaju kad se
radi o prvom zapošljavanju.
Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju
osobe u sladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,zaštite civilnih ţrtava rata i zaštite
porodica sa djecom (“Sl.novine FBiH”,broj:36/99,54/04,39/06 i 14/09) i Zakonom o
socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a (” Sl.glasnik
USK-a” broj:5/00 i 7/01).
Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica, priloţiti slijedeće dokumente:
– rješenje nadleţne općinske sluţbe o priznavanju ratnog vojnog invalida,
– rješenje nadleţne općinske sluţbe priznavanju svojstva demobilisanog branitelja,
– rješenje nadleţne općinske sluţbe o priznavanju svojstva člana porodice šehida,
poginulog, umrlog ,nestalog branitelja,
– uvjerenje Sluţbe za zapošljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene
osobe
Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica duţne su
priloţiti i posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa ( ukoliko je isti postojao), kao dokaz
da njihov raniji odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovarajući
dokaz).
Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti
porodice sa djecom USK-a ,potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz o pripadnosti navedenih
kategorija.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Konkursna Komisija će obaviti Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete
konkursa u prostorijama centralne škole Kamenica kako slijedi:
– za pozicije pod rednim brojem :1, 2, 3, 4 i 5 intervju će se obaviti u utorak,
15.11.2016.godine u 11 sati,
– za pozicije pod rednim brojem :6, 7, 8, 9, 10 i 11 u srijedu 16.11.2016.godine u 11 sati.
Za kandidate koji se ne odazovu na obavezni intervju prijave se neće razmatrati.
Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa traţenom dokumentacijom se podnose preporučeno poštom u propisano
zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačeno prezime i ime pošiljaoca prijave i sa naznakom
„ Prijava na konkurs“ na adresu:
JU Osnovna škola „Kamenica“ Bihać
Mula Mustafe Bašeskije bb
77204 Bihać
Predsjednik Školskog odbora:
Dizdarić Almina