Takaful – uključite se i podržite osnivanje prvog islamskog osiguranja u BiH

Šta je takaful osiguranje?…

Ovaj vid osiguranja je bitan za osiguranike kojima je duhovna (vjerska) komponenta važnija od svake druge komponente života, i koji žele svoje finansijske aktivnosti uskladiti sa svojim duhovnim (vjerskim) vrijednostima.

Arapska riječ takaful, znači dijeljenje tj. zajednička odgovornost ili garancija, odgovornost, osiguranje ili sigurnost, što sa ekonomskog aspekta znači zajednička garancija osigurana od grupe ljudi koja živi u istom društvu naspram određenog rizika ili katastrofe koja može zadesiti njihov život, imovinu ili bilo koju formu vrijednosti.

Takaful ugovor je transparentan ugovor između grupe osiguranika koji su se usaglasili da garantuju uzajamnu naknadu štete. Osnovni cilj takaful osiguranja je promovisanje vrijednosti uzajamne pomoći i solidarnosti putem institucije osiguranja baziranog na šerijatskom zakonu.

takaful_osiguranje

Temeljni cilj takafula je platiti definisane štete iz definisanih fondova. Štete se plaćaju iz fondova stvorenih donacijama osiguranika. Odgovornost se prenosi među osiguranicima koji zajedno snose rizik nastanka štetnog događaja.

Svaki osiguranik je ujedno i osiguravatelj (vlasnik fonda). Svaki osiguranik plaća iznos premije (doprinosa) u fond shodno riziku od kojeg se želi osigurati.

Ukoliko se sva sredstva namjenjena za isplatu nastalih šteta ne iskoriste za plaćanje istih u toku jedne poslovne godine, ostatak novčanih sredstava se daje na raspolaganje osiguranicima koji nisu imali štete u toj godini kao povrat novčanih sredstava ili neki drugi ugovoreni benefit.

Vlasništvo fonda je zasnovano na činjenici da osiguranici uplaćuju dio svoje premije u takaful fond čime oni postaju vlasnici takaful fonda.

Takaful fond je investicioni fond čija sredstva se ulažu u korisne (halal) projekte za ljudsku zajednicu, a u skladu sa ugovorom između osiguranja i osiguranika.

Najčešći modeli organizovanja takaful osiguranja u svijetu su Mudaraba model i Wakala model.

Ideja osnivanja

U Bosni i Hercegovini i regiji ne postoji ni jedan Takaful, a potreba za osnivanjem istog u skladu sa provedenom anketom postoji.

Potreba se ogleda i u postojanju većeg broja kompanija koje posjeduju halal certifikate, a da bi halal poslovali, trebali bi imati osiguranje zasnovano na halal principu.

Takaful je inovacija na tržištu tradicionalnog (konvencionalnog) osiguranja i potreba je za mnoge osiguranike koji nisu imali alternativu za zadovoljenje svojih potreba u oblasti osiguranja.

Praktikovanje osiguranja kroz model takafula se vizualizira kao način i kao sredstvo ispunjavanje vjerskih obaveza, na individualnom i kolektivnom planu, u segmentu uzajamne pomoći drugim članovima, tako da premija osiguranja predstavlja donaciju, milostinju.

Jedan od najvažnijih motiva za pokretanje ove ideje jeste činjenica da mnogi ljudi koji praktikuju vjeru smatraju da je tradicionalno osiguranje haram i jednostavno sve vezano za osiguranje tu se završava.

Koriste samo obavezno osiguranje, a sve ostale proizvode osiguranja ne koriste. Dakle, niko od njih ne pokušava promjeniti nešto u ponudi osiguranja, odnosno pokrenuti inicijativu za osnivanje osiguranja u skladu sa njihovim duhovnim osjećanjima i potrebama.

Vlada FBiH sredinom oktobra 2016. godine je donijela zakon o dobrovoljnom penzionom osiguranju čiji osnivači u procentu većem od 51% moraju biti ili osiguravajuća društva ili banke što predstavlja veliku priliku za takaful operatere u budućnosti.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio islamskog osiguranja u BiH, možete se prijaviti +387 61 031 175,

E-mail: [email protected]

[email protected]

Akos.ba
Prva islamska osiguravajuća kompanija u Rusiji

MOSKVA, U Rusiji je osnovana prva osiguravajuća kompanija u skladu s etičkim principima islama.

Takozvani takaful osiguravač ponudiće klijentima učešće u njegovoj dobiti, kako bi ostvario plasman na tržištu islamskog osiguranja u Rusiji, čiji je potencijal procijenjen na 2,6 milijardi dolara.

Prvu takaful kompaniju u Rusiji, čije će poslovnice biti u Moskvi i Kazanju, osnovali su investiciona grupa “Safinat” i kazanjski “Alliance Capital”.
U prvom tromjesečju 2010. godine nova osiguravajuća kompanija će svojim klijentima ponuditi usluge osiguranja automobila, imovine i hodočasnika.

Učešće klijenta u dobiti kompanije biće omogućeno u vidu popusta za osiguravajući period naredne godine, a u slučaju raskidanja ugovora klijentu se isplaćuje odgovarajuća suma novca.
Sredstva osiguravajuće kompanije, čiji je konsultant kuvajtska kompanija “First Takaful Insurance Company”, investiraće u šerijatom dozvoljene finansijske instrumente.

Tradicionalno, osiguravajuća kompanija koja posluje po principima takaful usmjerava sredstva klijenata u zajednički fond, investirajući ih na primjer u kompanije koje nisu povezane s proizvodnjom alkohola ili pozajmljivanjem novca uz proviziju, što je zabranjeno principima islamskog bankarstva.

Iz tog fonda se isplaćuju premije za sve osigurane slučajeve.
Finansijske usluge koje dozvoljava šerijat u Rusiji su ranije pružale samo pojedine banke u regionima s pretežno muslimanskim stanovništvom.

Interesovanje za islamski finansijski sektor u Rusiji je naglo poraslo nastupanjem globalne finansijske krize.

Islamski finansijske institucije su se, naime, pokazale kao veoma stabilne na uticaje svjetske finansijske krize, s obzirom na to da šerijat ovim kompanijama zabranjuje ulaganja u potencijalno opasnu aktivu, uključujući visokorizičnu hipoteku, koja se pokazala kao osnovni uzročnik ogromnih gubitaka zapadnih banaka i drugih finansijskih organizacija.
Rusija, međutim, nije jedina koja se okreće islamskom finansijskom sektoru. Međunarodna finansijska korporacija, podružnica Svjetske banke, u oktobru ove godine je saopštila da plasira islamske obveznice na Bliskom istoku.

Prvi put u istoriji finansijskog svijeta ovakve vrijednosne papire će emitovati neislamska finansijska institucija.
Zahvaljujući brzom tempu rasta finansijski sektor u islamskom svijetu do ove godine je dostigao vrijednost od bilion milijardi dolara.