Šta učiti za polaganje kursa Njemačkog jezika [A1-B2]

Pošto svi pitaju šta moram učiti za A1, A2, B1 ili B2 evo okvirno gramatika od A1 do B2:

A1

U njemačkom jeziku postoji muški DER,ženski DIE i srednji DAS rod.
1.1 neodređeni član – Der unbestimmte Artikel , to koristimo kad nešto prvi put spominjemo tj nije nam poznata nit određena imenica.

1.2 – određeni član – Der bestimmte Artikel , koristimo kad nam je nešto poznato, određeno .

1.3 – nulti član- ich trinke Milch, ich esse Brot, uopšteno govorimo o tome, ich brauche mehr Freiheit, tj za apstraktne imenice…za zanimanja: ich bin Artzt itd
Negacija u njemačkom jeziku , nicht se upotrebljava uz glagole, a kein uz negaciju imenica.

1.4. – Posesivne zamenice , imamo mein, dein, sein itd….i prilagođavamo te zamjenice rodu imenica pa može biti meine, deine , meines, deines itd.

2. – Imenice
2.1. – Imenice u njemačkom, postoje imenice muškog, ženskog i srednjeg roda
2.2 – Množina imenica ide kao ženski rod DIE , i dodaje se E, ili EN ili umlaut uslijed promjene..

3. Zamjenice
3.1. – lične zamjenice , ich, du, er, sie,wir, Ihr, Sie,

4. Glagoli
4.1.- Vrste glagola – razlikujemo slabe jake i nepravilne glagole.
Trebalo bi poznavati kako razlikovati slabe, jake i nepravilne glagole u njemačkom.
Zatim trebamo se upoznati sa :
4.2. – Prezentom slabih glagola
4.3. – Prezentom jakih glagola
– Ablaut i njemački jaki glagoli
4.4. Prezent pomoćnih glagola:
– sein
– haben
– werden
Naučite konjugirati ova 3 pomoćna glagola, značajna su kroz čitavu gramatiku.

4.5.- Od modalnih glagola imamo najznačajnije:
– können
– wollen
– möchten odnosno oblik glagola mögen.
Potrebno je naučiti njihovu upotrebu.

4.6. – Glagoli sa razdvojenim prefiksima. Pojedini glagoli nose razdvojene prefikse pa ih je potrebno naučiti

4.7.- Perfekt naučiti :
– Particip perfekta
– Perfekt sa haben
– perfekt sa sein(radnje kretanja u prošlosti)

4.8. Glagoli sa akuzativom. Neki glagoli zahtjevaju akuzativ pa morate naučiti najznačajnije.

5. – Negacija imamo kao :
– nicht ili kein
– nein ili doch

6. – Prijedloge sa akuzativom i dativom naučiti

6.1. – Vremenske prepozicije– Temporale Präpositionen
– an (+ Dativ)
– um
– von … bis
Naučiti njihovu upotrebu .

6.2. – Za mjesto, lokalne prepozicije – Lokale Präpositionen
– in
– aus

7. – Rečenica
7.1. – Pozicija glagola u njemačkoj rečenici
7.2.- Upitna rečenica – Fragesatz
– Pitanja sa upitnim rečima
– Pitanja bez upitnih riječi Ja, nein Fragen

Građenje imenica ženskog roda.

2. Preterit glagola haben i sein

3. Prijedlozi za vremenske odrednice – temporale Präpositionen
– vor, seit, für, bis, ab
4. Modale Präpositionen – als
als + Nominativ
Ich arbeite als Lehrerin.

5. Modalni glagoli
– müssen
– dürfen
– sollen
Naučiti njihovu upotrebu.

6. Zamjenica man

7. Upotreba Imperativa

8. Posesivni član – Possesivartikel
dein, sein, ihr,…

9. Prijedlozi za mjesto – Lokale Präpositionen
– an, auf, bei, hinter, in, neben, ….

10. Prijedlozi za pravac – wohin?
– zu, nach, in

11. Konjuktiv II – würde, könnte
Upotreba kod učtivosti, potencijalnih rečenica itd

12. Pokazne zamjenice – Demonstrativpronomen
– der, die ,das; dieser, dieses, diese

13. Upitni član – Frageartikel welch-

14. Komparacija pridjeva, nepravilna – Komparation
– gut, gern, viel

15. Glagol mögen

16. Glagoli koji idu sa dativom
– gefallen, passen, stehen
Das passt mir…

17. Redni brojevi – Ordinalzahlen
– Der erste, zweite ….

18. Lične zamjenice u dativu i akuzativu, upotreba

19. Veznik denn-upotreba

Pa na A2 prelazimo i to obuhvata ove oblasti :

Članovi i zamjenice
– Welcher, welche, welches
– Odnosne zamjenice – Relativpronomen
Glagoli i vremena
– Futur I
– Povratni glagoli, sa akuzativom i dativom
– Pasiv prezent
– Preterit modalnih glagola
– Preterit – pravilni, slabi i nepravilni, jaki glagoli
– Konjunktiv 2 – können, sollen, prijedlozi i savjeti
Članovi i zamjenice
– Welcher, welche, welches
– Odnosne zamjenice – Relativpronomen
Glagoli i vremena
– Futur I
– Povratni glagoli, sa akuzativom i dativom
– Pasiv prezent
– Preterit modalnih glagola
– Preterit – pravilni, slabi i nepravilni, jaki glagoli
– Konjunktiv 2 – können, sollen, prijedlozi i savjeti
Veznici – vrste rečenica
– weil, da, denn, uzročne rečenice
– deshalb – uzročno poslijedične nezavisne rečenice
– dass zavisne rečenice

Rečenice
– Objekat u dativu, akuzativu; 2 objekta u jednoj rečenici
– Indirekte Fragen

Pridjevi – pridjevske deklinacije
– slaba pridjevska deklinacija

Na B1 smo proširili neke oblasti oblasti zakoračili u nove :
Komparativ und Superlativ
Das Perfekt
Genitiv
Das Präteritum
Imperativ
Deklination der Adjektive
Fragewörter
Die Nomengruppe
Die Ordinalzahlen
Stehen/stellen, liegen/legen, usw.
Hauptsatz und Nebensatz
Konjunktiv II
Modalpartikeln
Konjunktionen
Die Negation
Nomen, die vom Verb kommen
Die Präpositionen
Reflexive Verben
Als oder wenn?
Wie oder als?
Passive
Indirekte
Verb lassen

U B2 proširujemo i temeljitije pričamo o :
TRANSITIVE UND INTRANSITIVE VERBEN.
GLAGOLSKIM VREMENIMA
PASIVU
KONJUKTIVU 1 I 2
PROŠIRUJEMO PRIJEDLOGE UZ GENITIV
UČIMO SLOZENIJE GLAGOLE I PREPOZICIJE ŠTO IH PRATE
UČIMO O IMENICAMA, PRIDJEVIMA KOJE PRATE PRIJEDLOGE
UČIMO zahtjevnije konstrukcije rečenica
Dobro baratamo sa svim veznicima i dobro koristimo dazu, darauf, darin, zwecks, dadurch itd…