Savjeti za pravilno pokretanje motorne pile

Prije nego što počnemo pisati o temi, želimo da Vam olakšamo ispravan rad sa motornim pilama, jer kroz iskustvo vidimo da većina nas radi amaterski. Kao prvo potrebno je provjeriti da li je motorna pila ispravna kako bi rad sa njom bio siguran. Pri tome se misli na pravilno postavljenu vodilicu, propisno zategnut lanac, ispravnu kočnicu lanca, polugu gasa i osigurač poluge gasa te kombiniranu polugu za gašenje, rad i pokretanje (start, ćok) motorne pile.

Za portal PRAVI SAVJETI.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Potrebno je paziti da su ručke uvijek čiste, bez masnoća i smole na njima kako bi rad s pilom bio siguran. Kod ulijevanja goriva u spremnik, motor pile mora biti isključen kako bi se spriječio nastanak požara.

Isto tako pilu treba držati na dovoljnoj udaljenosti od otvorene vatre. Ako se prilikom ulijevanja gorivo prolije, pilu treba odmah očistiti. Sve motorne pile u današnje vrijeme su konstruirane na način da njima upravlja jedan rukovatelj sa obje ruke.Motornu pilu je zabranjeno pokretati „iz ruke“ jer zbog trzaja prilikom povlačenja užeta za pokretanje može doći do zanošenja vodilice s lancem prema nogama rukovatelja pri čemu može doći do ozljeda.

Sigurno i ispravno pokretanje motorne pile je kada se ona nalazi na tvrdoj podlozi na način da lanac ništa ne dodiruje, sa lijevom rukom se zahvati prednja ručka i pila se pritisne prema podlozi, sa vrhom desnog stopala se učvrsti stražnja strana pile stajući na zaštitu desne ruke ispod stražnje ručke pile i sa desnom rukom se povlači uže za pokretanje.

Prije samog pokretanja, ako je motor hladan treba uključiti čok pritiskanjem poluge gasa i pomicanjem kombinirane poluge skroz prema dolje (CHOKE). Isto tako prije pokretanja motora zbog sigurnosti treba uključiti kočnicu lanca pomicanjem zaštite lijeve ruke prema naprijed. U slučaju da motorna pila ima dekompresijski ventil ugrađen na cilindru potrebno ga je prije pokretanja pritisnuti kako bi se spriječilo nastajanje povratnog trzaja kod povlačenja užeta.

Kada se motor pokrene, kombiniranu polugu je potrebno odmah pomaknuti prema gore u položaj START. Pritiskom na polugu gasa kombinirana poluga se automatski pomiče za jedan stupanj prema gore u položaj za normalan rad. Nakon što je motor pokrenut, a prije početka piljenja treba isključiti kočnicu lanca pomicanjem zaštite prednje ručke (lijeve ruke) prema nazad.

Za prekid rada (gašenje motora) kombiniranu polugu je potrebno pomaknuti skroz prema gore u položaj STOP. U slučaju pokretanja motorne pile kada je motor ugrijan, nije potrebno uključivati čok, već samo kombiniranu polugu staviti u položaj START. Pila se pri radu mora uvijek čvrsto držati s obje ruke i rukovatelj uvijek si mora osigurati čvrsto i sigurno stajalište te pilu treba tako voditi da nijedan dio tijela ne bude u produženju dohvata lanca za rezanje.

Kod svakog rezanja treba oslone kandže prisloniti na trupac kako nebi došlo povlačenja pile i rukovatelja prema naprijed u slučaju piljenja donjom stranom vodilice kada se lanac kreće prema rukovatelju. Motornu pilu iz proreza (drva) uvijek treba izvlačiti sa lancem u kretanju. Pilom je zabranjeno raditi u zatvorenim prostorima jer postoji opasnost od trovanja štetnim ispušnim plinovima, a isto tako zabranjeno je raditi na ljestvama ili na stablu, odnosno na sličnim nestabilnim podlogama.

Pila se ne smije koristiti iznad visine ramena kao ni držeći je samo jednom rukom. Važna sigurnosna značajka je mirovanje lanca kada motor radi u praznom hodu, ako lanac u praznom hodu ne miruje potrebno je podesiti rasplinjač. Kod rada na nagnutom terenu uvijek treba stajati iznad debla na kojemu obavlja prerezivanje zbog mogućnosti kotrljanja debla niz nagib. Kretanje po srušenom stablu s pilom u pogonu je zabranjeno isto kao i kresanje grana stojeći na deblu.