Samo oni koji budi strpljivi bit će bez računa nagrađeni!

Za svaki belaj koji zadesi čovjeka Allah, dželle ša’nuhu, mu je dao i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR – STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi da druge ljude poziva u Allahovu, dželle ša’nuhu, vjeru. Jezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost, samosavladavanje, suzdržljivost…

Imam Ibnul-Kajjim kada kaže: ”Sabur je da savladaš dušu kada je uznemirena i ljuta, da suzdržiš jezik da se drugima žali i jadikuje i da spriječiš tijelo da čini ono što ne treba.” (Medaridžu-salikin, 2/115)

Isto tako, možemo reći da je sabur izvršavanje Allahovih naredbi, klonjenje od zabranjenih stvari i strpljenje na onome što nas zadesi (kader).

Allah, dželle ša’nuhu, je stvorio ljude da Mu ibadet čine, ali ni jednog nije ostavio, a da ga nije iskušao raznim iskušenjima.

Sva iskušenja mogu biti dvojaka: u vjeri i u ovodunjalučkim stvarima. Ukoliko čovjek kroz iskušenja ne prođe čvršći i jači, onda takvo iskušenje donosi štetu. Ni u kom slučaju ne može biti da je ostao na “nuli”. O iskušenjima Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, u Svojoj Knjizi kaže: “Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.” (Prijevod značenja Al-Ankebut, 2-3)

Isto tako Uzvišeni kaže: “Mi ćemo vas, uistinu, na kušnju stavljati sa malo straha i glađu i gubitkom u imecima, životima i ljetini.” (Prijevod značenja El-Bekara, 155)

Znači, ne smijemo žaliti za time što smo iskušani, i što smo na belaju. Svako iskušenje i svaki belaj može značiti i to da nam naš Gospodar želi dobro, kao što Allahov poslanik, salallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: “Kome Allah želi dobro, stavi na kušnju.” (Buharija) Sve rečeno nas navodi na pomisao koliki značaj ima sabur u životu jednog muslimana!

Sabur predstavlja veliki dar koji nam pomaže da dunjalučke poslove i nedaće lakše prebrodimo, a da time zaslužimo i Allahovu, dželle ša’nuhu, nagradu. Ukoliko se strpimo u nedaći i belaju, zasigurno će nam Allah, dželle ša’nuhu, pomoći da to lakše prebrodimo.

Prenosi se da je Allahov Poslanik a.s.rekao: “Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah ne oprosti dio njegovih grijeha.” (Muttefekun alejhi)

Sabur je uvjet uspjeha, kako na dunjaluku, tako i na Ahiretu.