Redovna godišnja skupština Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo

Savez udruženja pčelara Kantona Sarajevo
Broj: 01-49 /17
Dana:10.03.2017.godine

PREDMET: I. Redovna godišnja skupština Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo

Poštovane kolege predsjedniče, podpredsjedniče i delegati skupštine ,“Savez udruženja pčelara kantona Sarajevo” SUPKS na osnovu odluke Upravnog odbora br. 01-48/17 od 10.03.2017godine , a shodno svim ispunjenim uslovima prema Zakonu o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br 45/02) te člana 11, 12,13,14,15 i 16 Statuta saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo je ispunio sve uslove da dana 18.03.2017.godine sa početkom u 12.00 h u  KSRC Kulturno sportski centar Ilijaš održi:
I. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SAVEZA UDRUŽENJA PČELARA KANTONA SARAJEVO
Za I. Redovnu godišnju skupštinu Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo predlažem slijedeći dnevni red:

 

DNEVNI RED
1. Usvajanje i verifikacija Zapisnika sa predhodne Osnivačke skupštine Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Skupštine Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo ,
3. Izvještaj o radu Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo u proteklom periodu;
4. Izvještaj Nadzornog odbora Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo o materijalno finansijskom poslovanju za 2016.godinu.
5. Usvajanje Programa rada Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo za 2017. godinu,
6. Usvajanje Finansijskog plana Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo za 2017.god.
7. Prijem u redovno članstvo Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo novih članica a prema zahtjevu koje je podnijelo Općinsko udruženja pčelara „Košnica“ Vogošća;
8. Usvajanje odluke za pristupanje Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo kao ravnopravnog člana Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine;
9. Izbor sekretara Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo;
10. Izbor komisije za izradu registra pčelinjaka i pčelara Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo – (baze podataka)
-prostornim (koordinate pčelinjaka,katastarska parcela, katastarska općina , općina i kanton) ,
– identifikacijskim ( ime i prezime vlasnika-pčelara, JMBG, BRLK, adresa i mjesto stanovanja, kontakt telefon, mail-adresa, članstvo u matičnom Općinskom udruženju pčelara) i
– registracijskim (identifikacijski broj pčelinjaka, brojno stanje košnica, tip i vrsta pčelinjaka i košnica, genetičko porijeklo matica pčela na pčelinjaku, tehnologiji i načinu pčelarenja, provođenju preventivnih mjera borbe protiv pčelinjih bolesti, asortimanu proizvodnje pčelinjih proizvoda na pčelinjaku)
11. Izbor komisije Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo za praćenje stanja bolesti pčela unutar Kantona Sarajevo ( rad sa članstvom na poštivanju zakonskih formi Zakona o veterinarstvu BiH, koordinacija sa veterinarskom službom Kantona Sarajevo, prećenje stanja pčela i dijagnostika ranog otkrivanja bolesti pčela unutar redovnog članstva i pomoć pri provođenju represivnih mjera borbe protiv konstatovanih bolesti utvrđenih zvaničnim nalazom Veterinarskog inspektora);
12. Izbor Zakonodovne komisije Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo i verifikacija prijedloga Zakonske regulative u pčelarstvu Federacije BiH/Kantona Sarajevo
– Zakon o pčelarstvu Federacije BiH/ Kantona Sarajevo,
– Pravilnik o registru pčelinjaka,
– Pravilnik o katastru pčelinje paše,
– Pravilnik o uslovima držanja i iskorištavanja pčela, uzgoju, položaju i načinu premještanja te zaštiti i postupanju sa odbjeglim rojem
– Pravilnik uslovima, načinu i terminima održavanja Sajmova pčelarstva , pčelarske opreme i pčelinjih proizvoda Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo
koju je u prethodnom periodu inicijalno izradio Upravni i Nadzorni odbor Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo;
13. Usvajanje Odluke o visini članarine i dio članarine koji se izdvaja za finansiranje Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo za 2o17.god te rokovima i načinu uplate članova/članica općinskih udruženja pčelara,
14. Dodijela priznanja i zahvalnica zaslužnim za rad Saveza udruženja pčelara kantona Sarajevo i razvoj pčelarstva Kantona Sarajevo
15. Formulisanje Odluka, Zaključaka, Preporuka, Uputstava i Informacija;
16. Razno.

Molimo Vas da svoje poslovne aktivnosti uskladite i obavezno prisustvujete I.Redovnoj godišnjoj Skupštini Saveza udruženja pčelara Kantona Sarajevo.
“Savez udruženja pčelara Kantona Sarajevo u skladu sa postavljenim ciljevima , aktivnošću i zakonskom regulativom predstavlja najozbiljniju pčelarsku organizaciju Kantona Sarajevo koja prije svega profesionalnim, transparentnim i javnim radom nastavlja put uspostavljanja moderne organizacije i stvaranja boljih uslova za razvoj pčelarstva Kantona Sarajevo”.