Prijava za identifikaciju izvornih zaštićenih životinja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poziva uzgajivače izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak), da izvrše prijavu uzgoja navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja (samo za reproduktivna grla i podmladak) na Prijavnom obrascu.

Uz obrazac, klijent dostavlja i sljedećudokumentaciju:

potvrdu o upisu u RPG i RK,
dokaz da životinja pripada nekoj od navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja:
potvrdu od Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo ili Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar da je životinja u tipu neke od izvornih pasmina (za bosansko-brdskog konja, domaću bušu, domaćeg magarca, psa tornjaka), ili
potvrdu o porijeklu životinje za uzgoj u čistoj krvi (pedigre) izdat od uzgojne organizacije za izvorne zaštićene pasmine životinja, ili
drugi dokaz o pripadnosti tipu neke od navedenih autohtonih pasmina životinja (ukoliko klijent smatra da životinja pripada nekom od tipova autohtonih pasmina), uz koji obavezno prilaže fotografiju životinje.
Ministarstvo će u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i organizacijama na osnovu prispjelih prijava napraviti listu životinja, po vrstama i pripadnosti pasmini, što će se u narednom periodu koristiti za uspostavu evidencije/registra autohtonih pasmina, te osigurati podršku za održiv uzgoj ovih životinja.

Prijavni obrazac i potrebnu dokumentaciju dostaviti u Federalno ministarstvo najkasnije do 30. novembra tekuće godine, lično ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Marka Marulića 2, 71.000 Sarajevo, sa oznakom: “Prijava za identifikaciju izvornih zaštićenih životinja”.