Posao Slovenija

KUHAR/KUHARICA (5) – HIT ALPINEA d.o.o., 4280 KRANJSKA GORA (TC34015)

OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
Skraćeni
naziv poslodavca: HIT Alpinea d.o.o.
Adresa: 4280 KRANJSKA GORA
Ponuda broj: TC34015
Lokacija rada: na sedežu delodajalca
Broj potrebnih radnika: 5
Broj radnika za selekciju: __________________________________________
Stručna
kvalifikacija: Kuhar
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: KUHAR – M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca: zahtevana izobrazba srednja poklicna, hotelirstvo in gostinstvo ali srednja
strokovna, srednja splošna, hotelirstvo in gostinstvo, zahtevane delovne izkušnje 1 leto, poskusno delo 1
mesec
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 mesecev
Visina
plaće
(bruto): 916,80
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: soba s kopalnico, stroške krije delavec
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
60,00
Poslodavac želi, da se obavi intervju: DA
Kontakt osoba
Ime, priimek: VESNA ABRAM
Telefon: 04 588 45 11
Faks:
E-pošta: vesna.abram@hit-alpinea.si
Veza: 11153-12632/2018-9
Pripremila:
Dunja
Matešič
Številka dokumenta:
Datum: 12.
11. 2018
HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
Borovška cesta 99
4280 KRANJSKA
GORA
OBVESTILO O
ZAČETEM
POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
Na podlagi vaše vloge za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vloženega
sporočila
o prostem
delovnem mestu obr.: PDM-1, št.
TC34015 ,
vam
sporočamo,
da so izpolnjeni osnovni pogoji za
posredovanje delavcev na podlagi zakonodaje glede zaposlovanja tujcev v Republiki Sloveniji in da
smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH, kontaktni podatki
Agencije:
arz@arz.gov.ba, in cc:
samir.zuko@arz.gov.ba, tel. +387 33 560 340,
ki vas bo o ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
V primeru, da imate za zaposlitev že znanega oziroma izbranega kandidata, ki je prijavljen pri ARZ-
BIH, se preko e-pošte povežite z ARZ-BIH in jim posredujte podatke o kandidatu in predlog pogodbe o
zaposlitvi.
Opozarjamo vas, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena za obdobje najmanj
enega leta.
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci,
morate vložiti vlogo za izdajo
delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1 najkasneje v roku 30 dni od izdaje tega obvestila!
Pripravil:
Dunja
Matešič
ANKA RODE
Vročiti
po pošti:
Vlagatelj: HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
Po elektronski pošti :
arz@arz.gov.ba in cc
samir.zuko@arz.gov.ba