Posao: Sjeverna Rajna-Vestfalija

1.
Puni naziv firme/kompanije, država i grad sjedišta:
2.
Kontakt informacije firme/kompanije:
adresa:
Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn,Sjeverna Rajna-Vestfalija
telefon, fax, mobitel:e-mail, web:www.ukb.uni-bonn.de
odgovorno lice / direktor:
kontakt osoba za zapošljavanje radnika:
3.
Potrebni radnici (specificirati prema potrebnim zanimanjima):
(ako postoji više zanimanja od predviđenih tabelom, molimo da proširite tabelu)
4.
Potrebno radno iskustvo i koliko:
Radno iskustvo je poželjno ali nije neophodno.
5.
Potrebne dodatne vještine i znanja kao što su vozački ispit ili nešto drugo:
poznavanje rada na računaru:
/
strani jezik ili jezik zemlje iz koje je upućen zahtjev:
Poželjno poznavanje njemačkog jezika na početnom nivou.
vozački ispit:
Ne
druge specijalističke vještine:
(atesti, kursevi, specijalizacije, usavršavanja)
/
6.
Visina plate (bruto iznos)
(ako ima više radnih mjesta, navesti za svako)
Bruto plata najmanje iznosi 2.300€
prije nostrifikacije uz dodatke(noćna smijena, rad vikendom ipraznicima),te najmanje 2.500€poslije nostrifikacije uz dodatke
(noćna smijena, rad vikendom i
praznicima)
.
Univerzitetska bolnica Bonn u kooperaciji sa Triple Win Projektom
(Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ,
Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Agencija za rad i
zapošljanje SR Njemacka)
Radno mjesto
Broj radnika
Potrebna kvalifikacija
Medicinski tehnicari/sestre općeg smijera
15+
SSS
Medicinski tehnicari/sestre pedijatrijskog smjera 15+SSS
7.
Da li je osiguran smještaj:
DA
Ako je odgovor DA, ko snosi troškove smještaja:
RADNIK
8.
Način odabira kandidata: putem neposrednog kontakta kandidata sa poslodavcem putem intervjua drugo
9.
Uslovi:
minimalno četverogodisnja SSS
općeg i pedijatrijskog smjera u javnoj ustanovi,-radno iskustvoje poželjno ali nije neophodno,
otpornost,pouzdanost, fleksibilnost,te sposobnost za rad u timu
sposobnost za pouzdanom i kooperativnom suradnjom s različitim stručnim skupinama
10.Ostalo(navesti po potrebi):
Odgovarajući kanditat se obavezuje da će, uz podršku poslodavca, početi proces nostrifikacije diplome u toku prve godine zaposlenja.
Takodjer je obavezan u matičnoj zemlji posijećivati kurseve njemačkog jezika, do polaganja ispita B1, te ispita B2, nakon odlaska u zemlju Njemačku.
Troškove prevoza iz matične zemlje do radnog mjesta preuzima poslodavac, kao i troškove kursa njemačkog jezikaza B2 kurs
.
Radno vrijeme je 38,5 sati sedmično (puno radno vrijeme)sa zakonskim socijalnim
osiguranjem (zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje u slučaju nezgode na radu).
Triple Win podržava kandidate u dobijanju radne dozvole kao i termina za vizu.
Mogućnost sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme.
Rad u smijenama uz 30 dana godišnjeg odmora (kod rada u noćnim smijenama broj dana
godišnjeg odmora se povećava)
.
U prijavi je potrebno priložiti:
Zahtjev/prijava na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici:
http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
Radna biografija/CV na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici:
http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
Diploma/svjedočanstvo završene škole (ovjerena kopija);
Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija);
Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom ili potvrde od
poslodavca);
Izjava o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima ovjerena kod nadležnog organa (obrazacdostupan na web stranici:
http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica,
diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije.
Svizainteresirani, zaposleni i nezaposleni,navedena dokumenta trebaju poslatido 28.12.2017.na slijedeću adresu:
Agencija za rad i
zapošljavanje Bosne i Hercegovine
n/r Husein Terzić
Đoke Mazalića 3
Sarajevo 71000