Općina Visoko: Konkurs

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene
novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko –
dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje

Datum ovbjavljivanja 24.11.2016. konkurs traje 15 dana

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko
5 / 556
01. Stručni savjetnik za internu kontrolu u Odsjeku za finansije u Službi za finansije, privredu i
lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za privredu u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac
03. Sanitarni inspektor u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove, Odsjeku za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: prati i primjenjuje važeće zakone i propise iz oblasti interne kontrole i revizije; vrši nadzor koordinirajući poslove revizije iz oblasti budžeta i finansija i prati izvršenje budžeta; prati realizaciju rashoda vršeći reviziju dokumentacije, njene tačnosti i kompletnosti prije nego što se nalog realizuje, a u skladu sa procedurom nabavke; vrši kontrolu proslijeđenog naloga za nabavku;
obavlja kontrolu naloga za prijenos i opštih naloga za nabavku u smislu da li su otvoreni u skladu sa
procedurama nabavke; vrši reviziju naloga za plaćanje i obezbjeđuje da budu potpisani od
ovlaštene osobe; vrši kontrolu ispravnosti provođenja tenderskog i drugog postupka o nabavkama;
pruža tumačenje i pomoć šefu Službe i Općinskoj načelnici po pojedinim pitanjima iz ove oblasti;
vrši uvid i kontrolu prihoda u evidenciji glavne knjige; vrši kontrolu naplativosti od pružanja javnih
usluga i sarađuje sa licima zaduženim za budžet i finansije vezano za neporezne prihode; vrši izradu
izvještaja i informacija iz tog djelokruga i dostavlja ih pretpostavljenom; obavlja i druge poslove po
nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je
šefu odsjeka.
02. Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Odsjeka; vodi upravni postupak u oblasti privrede,
trgovine, ugostiteljstva, zanatstva, saobraćaja i drugih oblasti privređivanja; rješava u upravnim
stvarima, vodi internu evidenciju upravnih predmeta; izrađuje akte iz nadležnosti Službe; vrši izradu
prijedloga odluka za javna preduzeća i prijedloge odluka iz nadležnosti Odsjeka; priprema i
učestvuje u izradi planova i programa vezanih za razvoj privrede; odgovara za zakonito, ažurno i
uredno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa
stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.
03. Opis poslova: vrši sanitarni nadzor u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji i drugih propisa,
a naročito nad: sprovođenjem i preduzimanjem mjera i akcija za sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti; proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;
proizvodnjom i prometom otrova; sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama,
zdravstvenim ustanovama dječije i socijalne zaštite;

objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, objektima i sredstvima javnog saobraćaja; vodama i objektima i uređajima za snabdjevanje vodom za piće;

licima uposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim
stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi; sprovođenjem imunizacije zaraznih bolesti; sprovođenjem obaveznih preventivnih i protivepidemisjkih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; pregled projekta i lokacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda,
tehnoloških voda i drugo; davanje sanitarno-preventivnih saglasnosti na projekte izgradnje i lokacije izgradnje; rekonstrukcije, adaptacije poslovnih objekata, vodovoda, kanalizacije i drugo;

izvršavanjem zakona i drugih podzakonskih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite ljudi za koje je nadležan organ uprave samostalno ili kao sunadležan sa drugom inspekcijom;

prijavljivanje zaraznih bolesti i kliconoša; prati propise BiH, FBiH, Kantona i Općine iz nadležnosti sanitarne inspekcije i obavještava šefa odjeljenja o mjerama iz nadležnosti sanitarne inspekcije;
zabranjuje obavljenje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora sanitarne
inspekcije;

podnosi prijave nadležnim organima; izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora sanitarne inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti; izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odjeka.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII ili I (240 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje ekonomske struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 02:
– VSS/VII ili I (najmanje 180 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje pravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 03:
– VSS/VII ili I (240 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje prirodne ili zdravstvene struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje

2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i spremi nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02.), koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne
službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti
Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državih službenika u Općini Visoko”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave