O vjerniče, prođi se muzike!

U današnjem vremenu Allahove se granice olahko krše i Allahove se zabrane zanemaruju! Njegovi se propisi zapostavljaju! Ljudi sve više okreću glave od Allahove vjere!

Piše: Munir Zahirović, prof.

Zar se zbog toga ne zapitamo: “O Gospodaru, ako glave okrenemo šta će sa nama biti? Hoćemo li nekažnjeno proći?”

“…a ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.” (Muhammed, 38)

Zar se ne zapitamo: “O Allahu, o Gospodaru naš, šta da učinimo da se to ne desi? Čega treba da se pridržavamo? Šta trebamo uzeti da slijedimo? A šta treba da ostavimo?

“…ono što vam Poslanik dâ, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite…” (El-Hašr, 7)

I šta još, o Gospodaru?

“…i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.” (El-Hašr, 7)

O Allahu, učini nas bogobojaznim i zaštiti nas od Svoje kazne! O Allahu, smiluj nam se i ukaži nam kako da zaslužimo Tvoju milost!

“…i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam milost bila ukazana.” (Alu Imran, 132)

O Allahu, mnogi ljudi za Tvoje propise ne znaju. Šta da činimo?

“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Alu Imran, 104)

O Allahu, kada na dobro budemo pozivali, a od loših djela odvraćali, neće nam se svi ljudi odazvati.

“…zato opominji – opomena će već od koristi biti, dozvat će se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će je onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.” (El-A‘la, 9–13)

O Allahu, na šta ljude da upozoravamo kada su se svi mogući grijesi uveliko među njima počeli činiti? Na šta da im pažnju skrenemo? Ima li nešto što ljudi čine, a da ni svjesni nisu koliki je to grijeh?

“Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahovog puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali.” (Lukman, 6)

Šta su to “priče za razonodu”? Da li su to knjige i romani? Da li su to basne i bajke? Šta je to? Da ponovo poslušamo ajet:

“Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahovog puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. Kada se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh – zato mu navijesti patnju nesnosnu.” (Lukman, 6–7)

Ima li neko da nam protumači šta se misli pod “pričama za raznodu”? Da, ima! A ko to? Jedan ugledni ashab, Ibn Ummu Abd, Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu. On se zakleo i rekao: “Kunem se Allahom da se pod ‘pričama za razonodu’ misli na muziku!” Tri puta se zakleo: “Kunem se Allahom! Kunem se Allahom! Kunem se Allahom!” (ErReddu limen juhibbussemaa)

A ko je taj koji se kune? On je onaj za kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se jednog dana uspeo na drvo tako da je vjetar zadizao njegovu odjeću, pa su se ashabi smijali tankoći njegovih nogu, rekao: “Zar se smijete tankoći njegovih nogu?! Tako mi Allaha, one će mu na Vagi na Sudnjem danu biti teže od brda Uhud!” La ilahe illallah! To je onaj koji se zakleo da se ovdje pod izrazom “priče za razodnodu” misli na muziku. Subhanallah!

Pojava muzike

Muzika se u svom punom obliku pojavila kod Perzijanaca i Rimljana, gdje su užici bili rasprostranjeni na svakom mjestu, gdje su ljudi bili dokoni, a kraljevi raskošno živjeli i posjedovali dvorce, robove i ropkinje.

Arapi su postali opčarani muzikom i muzičkim instrumentima kada su se pomiješali sa strancima tokom vladavine Emevija i početkom nastanka države Abasija.

Zadivljenost muzikom u stalnom je porastu, kao što je u stalnom porastu i broj onih koji su opčinjeni njome, tako da je u današnjem vremenu kod nekih postala poput hrane i pića. Muzika je pojava u kojoj svi narodi imaju udjela. Svaki narod ima muziku koja odgovora njegovim osjećajima i rodoljublju. To je jedna od prirodnih odlika ljudskog roda.

Stav islama o muzici

Čovjek ima više čula. Svako od njih u nečemu uživa. Oko uživa u zadivljujućim prizorima koji ukazuju na Stvoritelja, uši uživaju u lijepim zvucima, dok mrze i izbjegavaju loše zvukove. Međutim, trebamo se zapitati: kakav je stav islama prema muzici?

Uzvišeni Allah kaže: “Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahovog puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. Kada se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh – zato mu navijesti patnju nesnosnu.” (Lukman, 6–7)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni je Allah zabranio ropkinju koja pjeva, njenu prodaju (kupovanje), njenu zaradu, njeno podučavanje i slušanje nje (kako pjeva)”, zatim je proučio: “Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu…”

Ebu Sahba kaže: “Upitao sam Abdullaha b. Mesuda o ovome, pa mi je rekao: ‘To je muzika i njeno slušanje.’” (ErReddu limen juhibbussemaa)

Ibrahim en-Nehai je rekao: “‘Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu…’, to je muzika.” (ErReddu limenjuhibbussemaa)

Hasan el-Basri je rekao: “Priče za razonodu su muzika.” (ErReddu limen juhibbussemaa)

Možda će se neko zapitati: “Ali, zašto Allah muziku naziva ‘pričama za razonodu’?” Odgovor na to je jednostavan. “Priče za razonodu su samo jedno od imena za muziku koje je Allah upotrijebio u ovome ajetu. Poznati islamski učenjak Ibn Kajjim, rahimehullah, u djelu Igasetul-lehefan navodi četrnaest naziva za muziku! Mi ćemo ovdje spomenuti samo neka, od kojih su:

●  Priče za razonodu, kao što se navodi u kur’anskom ajetu: “Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu…”

●  Laž – ez-zur, i besposlica – el-lagv. Uzvišeni Allah kaže: “…i oni koji ne prisustvuju laži (ez-zur), i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče (besposlice), prolaze dostojanstveno.” (El-Furkan, 72) Muhammed b. El-Hanefijja kaže: “Laž se ovdje odnosi na pjevanje (muziku).” Što se tiče besposlice (el-lagva), to je širi pojam i obuhvata razne stvari, a jedna od njih jeste i pjevanje (muzika). (ErReddu limen juhibbussemaa)

●  Neistina – batil. Ibn Vehb kaže: “Pričao mi je Sulejman b. Bilal od Kesira b. Zejda da je čuo Ubejdullaha kada je pitao Kasima b. Muhammeda: ‘Šta misliš o pjevanju (muzici)?’ ‘To je neistina (batil)’, odgovori mu Kasim. ‘Znam da je on neistina (batil), pa šta misliš o tome?’, upita on. ‘Šta misliš gdje završava neistina (batil)?’, upita Kasim. ‘U Džehennemu’, odgovori on. ‘Tako je’, potvrdi Kasim.” (ErReddu limen juhibbussemaa)

●  Uzrok nastanka licemjerstva (munbitun-nifak). Ibn Mesud, radijallahu anhu, o tome kaže: “Pjevanje (muzika) je uzrok nastanka nifaka u srcu, kao što je voda uzrok nastanka (rađanja) plodova.” (ErReddu limen juhibbussemaa)

●  Šejtanov kur’an – kur’anuš-šejtan. Katada kaže: “Kada je Iblis sišao (na Zemlju), rekao je: ‘O Gospodaru moj, prokleo si me, pa koji je moj posao?’ ‘Sihr’, odgovori Allah. ‘A šta je moj kur’an?’, upita on. ‘Pjesme’, odgovori Allah.” (ErReddu limen juhibbussemaa)

●  Glupi zvuk – es-savtul-ahmak i grješni zvuk – es-savtul-fadžir. O tome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zabranjeno mi je da slušam dva glupa i grješna zvuka: zvuk (muzičkih instrumenata) prilikom blagodati i zvuka naricanja prilikom nesreće (smrti).”

●  Šejtanov glas – savtuš-šejtan. Uzvišeni kaže: “‘Odlazi!’, reče On. ‘Onima koji se za tobom budu poveli i tebi – kazna džehennemska bit će vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje, ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!’ A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!” (El-Isra, 63–65) Mudžahid kaže da se pod šejtanovim glasom misli na muziku (pjevanje) i laž (batil). (ErReddu limen juhibbussemaa)

Na zabranjenost muzike ukazuju nam i brojni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U jednom od njih Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U mom će ummetu biti ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Ti ljudi će se skloniti u podnožje velikog brda. (Čoban) će ujutro puštati na pašu njihovu stoku i navečer je vraćati. Doći će im neko ko je muhtač, pa će mu reći: ‘Dođi sutra!’ Te noći Allah će ih uništiti i srušiti to brdo na njih. One koje tom prilikom ne uništi, pretvorit će u majmune i svinje i tako će ostati sve do Sudnjeg dana.”

U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U mom ummetu dogodit će se padanje (kamenja sa nebesa), propadanje (u zemlju) i pretvaranje ljudskih likova u životinjske”, pa je upitan: “Kada će to biti, o Allahov Poslaniče?” “Kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se alkohol bude smatrao dozvoljenim.”

To je ono što Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kažu o muzici…

Više o ovoj temi pročitajte na www.el-asr.com