Image default
Arhiva

”Nije vjernik ko kleveće, proklinje, ko je nemoralan i ko je podrugljiv”

Bilježi se u ”Sunenu” od Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Nije vjernik ko kleveće, proklinje, ko je nemoralan i ko je podrugljiv.”

Riječ le'an znači, onaj ko mnogo proklinje ljude na način koji će ih udaljiti od milosti njihovog Gospodara, bilo da ih proklinje direktno, poput riječi Allah prokleo tog i tog, ili indirektno, poput riječi, Allah se rasrdio na njega. Žalosno je što između ostalih i riječi prokletstva kruže među supružnicima, tako da muž proklinje ženu, žena muža, i pored toga što je to vid griješenja prema Allahu, dželle šanuhu.

Upitan je šejh Ibn Baz, rahimehullah, o ovoj pojavi, pa je odgovorio: ”Proklinjanje žene od strane muža je ružna pojava, koja je zabranjena (haram), čak je od velikih grijeha.”

Put koji treba da idu svi muslimani, a pogotovo supružnici, su riječi Uzvišenog: ”Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.” (Prijevod značenja, El-Isra, 53.)

Hafiz Ibn Kesir kaže: ”Naređuje Slavljeni i Uzvišeni Svome robu i Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, da naredi Njegovim robovima – vjernicima da govore samo pozitivan govor i lijepe riječi a u protivnom šejtan bi mogao posijati neprijateljstvo među njima i loš govor pretvoriti u loša djela, što dovodi do zla, prepirke i ubijanja. Uistinu je on neprijatelj Ademu i njegovom potomstvu od kada je odbio učiniti sedždu Ademu, i njegovo neprijateljstvo je jasno i uočljivo.”

Ono što treba da zna svaki supružnik, jeste da je proklinjanje jedan od velikih grijeha, a dokaz za to je prijetnja koja je pritvrđena za njega.

Od toga je:

1. Proklinjanje vjernika jednako je njegovom ubistvu!

U Buharijinom i Muslimovom ”Sahihu” se bilježi hadis od Sabita b. ed-Dahhaka, radijAllahu anhu, da je rekao: Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Proklinjanje vjernika jednako je njegovom ubistvu.”

2. Proklinjanje poništava vjerovanje onoga koji proklinje!

Bilježi Et-Tirmizi od Ibn Mes'uda, radijAllahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Nije vjernik ko kleveće, proklinje, ko je nemoralan i ko je podrugljiv.”

3. Proklinanje je jedan od uzroka ulazka u vatru!

Bilježi Muslim od Abdullaha b. Omera, radijAllahu anhuma, od Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”O skupino žena, udjeljute milostinju, tražite oprosta, uistinu sam vidio da je većina stanovnika vatre od vas.” Jedna rječita i razborita žena upita: ”A zašto je, Allahov Poslaniče, većina stanovnika vatre od nas?” Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, reče: ”Mnogo proklinjete, i poričete dobročinstvo muža.”

4. Onaj koji mnogo proklinje neće posredovati, niti će njegovo svjedočenje biti primljeno na Sudnjem danu!

Bilježi Muslim od Ebu Derdaa, radijAllahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Oni koji mnogo proklinju neće posredovati niti svjedočiti na Sudnjem danu.”

5. Proklestvo se vraća na onog ko ga izgovori – da Allah, dželle šanuhu, sačuva!

Bilježi Ebu Davud u djelu ”Sunen” od Ebu Derdaa, radijAllahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uistinu, kada rob nešto prokune, prokletstvo se uspinje na nebesa, pa mu se zatvore vrata nebeska, zatim se vrati na Zemlju, pa mu se zatvore vrata zemaljska, zatim ide lijevo-desno, pa kad ne nađe izlaza vraća se na onoga kome je upućeno, ako ga zaslužuje, a ako ne, vraća se na onoga koji je proklinjao.”

Related posts

Pazi na vlažnost zemlje sobnih biljaka tokom zime

Prilika za 5 automehaničara-Njemačka-Bayern

Uspješne Bosanke

Leave a Comment