Image default
Arhiva

Konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
JU OŠ ”BREKOVICA”
Broj: 456/16
Bihać: 17.10.2016. godine
Na osnovu člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
(„Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 05/04 od 05.05.2004. godine), te
saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona broj:
10-34-11570-2/16 od 04.10.2016. godine, a u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o
bodovanja kandidata/kinja za prijem u radni odnos („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 10/14 od 03.06.2014. godine), Školski odbor JU OŠ „Brekovica“ Bihać je na
svojoj sjednici održanoj 10.10.2016. godine donio Odluku br. 452/16 od 12.10.2016. godine
kojom se raspisuje:
K O N K U R S
za prijem zaposlenika u radni odnos
1. Nastavnik/ica njemačkog jezika…………………………….10 sati, do 30.06.2017. god.
2. Nastavnik/ica engleskog jezika……………………………….3 sata, do 30.06.2017. god.
3. Nastavnik/ica islamske vjeronauke…………………………17 sati, do 30.06.2017. god.
4. Bibliotekar………………………………………………………1 izvršilac, do 30.06.2017. god.
5. Sekretar-blaganik……………………………………………..1 izvršilac, do 30.06.2017. god.
6. Domar-Ložač…………………………………………………..1 izvršilac, do 30.06.2017. god.
7. Vozač……………………………………………………………..1 izvršilac, do 30.06.2017. god.
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati u pogledu stručne spreme treba da
ispunjavaju i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju, Pedagoškim standardima i Pravilima škole.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
– Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon
– Dokaz – diplomu o završenoj školi
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos
Posebni uvjeti:
– Profil i nivo stručne spreme za kandidate pod rednim brojem 1, 2 i 3 potreban je VI ili VII
stepen stručne spreme, nastavnik/profesor sa završenim odgovarajućim fakultetom
– Profil i nivo stručne spreme za kandidata pod rednim brojem 4. za obavljanje poslova
bibliotekara škole potreban je: bibliotekar-diplomirani biblitekar, nastavnik/prof.RN ili PN i
završena obuka za bibliotekara.
– Profil i nivo stručne spreme za kandidata pod rednim brojem 5. za obavljanje poslova
sekretara škole potreban je: VI ili VII stepen ekonomskog smijera ili pravnog smjera.
– Profil i nivo stručne spreme za kandidata pod rednim brojem 6. za obavljanje poslova
domar-ložač potreban je: III, IV ili V stepen građevinskog, mašinskog, elektro ili
drvoprerađivačkog usmjerenja i certifikat o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovaoca
centralnog grijanja-ložača.
– Profil i nivo stručne spreme za kandidata pod rednim brojem 7. za obavljanje poslova
vozača potreban je: KV ili VKV vozač.
Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvršit će se u skladu sa Kriterijima o načinu
bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u predškolskim, osnovnim i srednjim
školama i đačkim domovima na području (Sl.glasnik USK-a 2/12, 9/14 i 12/14.) (u daljem
tekstu: kriterij) te izmjena i dopuna Kriterija (Sl.glasnik USK-a 23/12,9/14 i 12/14)
Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu
dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi):
– Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom od strane nadležne Kantonalne komisije za
zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području USK-a
– Uvjerenje o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa nepunom normom
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (Pisani
dokaz iz evidencije Zavoda za zapošljavanje)
– Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi
– Uvjerenje o dužini radnog staža u struci ili na poslovima traženog radnog mjesta nakon
sticanja odgovarajuće stručne spreme
– Dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerena fotokopija / ne mogu biti stariji od 6
mjeseci.
Pored bodovanja sa kandidatima će biti obavljen intervju koji će obaviti konkursna komisija,
a o terminu istog kandidati koji ispunjavaju uvjete će biti blagovremeno obavješteni
telefonskim putem. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzimati u razmatranje
Prijave s traženom dokumentacijom se podnose preporučenom poštom ili lično u propisno
zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na konkurs“ na slijedeću adresu:
JU OŠ “Brekovica” Bihać
77205 Brekovica, Bihać
Školski odbor
JU OŠ „Brekovica“ Bihać

Related posts

Problem pasa lutalica

BKC: Promovisana knjiga Tradicionalna bosanska jela

Zanimljivosti

Leave a Comment