Konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15),
Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu finansija/financija
6 / 887
01.Stručni savjetnik za makroekonomska pitanja u Sektoru za budžet i javne rashode – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za statistička istraživanja i analize u Sektoru za budžet i javne rashode – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova:obavlja poslove prikupljanja i usporedbe ekonomskih i fiskalnih podataka za BiH, prikuplja, analizira i izrađuje makroekonomske i fiskalne podatke za Federaciju BiH
potrebne za izradu DOB-a, godišnjeg budžeta i druge prateće dokumente, u saradnji sa nadležnim institucijama priprema projekcije makroekonomskog trenda u Federaciji BiH, u
saradnji sa Sektorom za poresku politiku i javne prihode, učestvuje u izradi fiskalnih prognoza u Federaciji BiH kao osnova za izradu DOB-a i godišnjeg budžeta i sarađuje sa
relevantnim ekonomskim institucijama i na nivou Federacije BiH, priprema i analizira sve potrebne podatake za izradu Ekonomsko-fiskalnog programa i dokument Globalnog okvira
fiskalnog bilansa i politika u BiH; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka.
Pripadajuća neto plaća: 1.291,50 KM
02. Opis poslova: neposredno obavlja poslove praćenja statističkih pokazatelja i istraživanja, praćenja metodologija istraživanja, statističkih uputa i drugih obrazaca za statistička
istraživanja od interesa za Federaciju BiH, održavanje i redovno ažuriranje aktuelnih makroekonomskih indikatora za Federaciju BiH, odgovaran je za blagovremeno, pravilno i
potpuno prikupljanje, obradu, analizu i distribuciju podataka neophodnih za izradu makroekonomskih projekcija, radi na prikupljanju podataka o ekonomskiim kretanjima u Federaciji
BiH i pravljenju uporednih pokazatelja s trendovima u zemljama okruženja i EU i analizi tih kretanja, sarađuje sa statističkim uredima i institucijama koje se bave ekonomskim
istraživanjima i njihovom utjecaju na javne financije, priprema i dostavlja statističke podatke nadležnim institucijama u Federaciji BiH, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef
odsjeka.
Pripadajuća neto plaća: 1.165,50 KM
Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
ekonomski fakultet
– najmanje 3( tri) godine radnog staža,u struci nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
– najmanje 1( jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na
konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica
Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. kandidati za poziciju 02., a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne
službe, dužni su dostaviti i:
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenika,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od
polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze
o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na
adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu finansija/financija, konkurs br. 524/16”
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave