Kako uz pomoć zakona do potrebnih informacija

S ciljem osiguranja ostvarivanja koncepta dobrog upravljanja, institucije vlasti obavezne su osigurati javnost svog rada na način da pravovremeno i opširno informišu javnost o svojim aktivnostima, odgovore na potrebe građana i građanki, te osiguraju pristupačnost i transparentnost.

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 18.oktobra 2000.godine i na
sjednici Doma naroda održanoj 23.oktobra 2000.godine, usvojila je
ZAKON
O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
ODJELJAK I UVODNE ODREDBE
Član 1. Cilj
1. Cilj ovog zakona je:
a) ustanoviti da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od
vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promovira veću transparentnost i
odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za demokratski proces;
b) ustanoviti da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj
mjeri u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da
objave informacije; i
c) omogućiti svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu, i daje komentar na svoje lične
informacije pod kontrolom javnog organa.
Član 2. Tumačenje
Ovaj zakon se tumači s ciljem da olakša i promovira u najvećoj mjeri i bez odlaganja
objavljivanje informacija pod kontrolom javnog organa po najnižoj prihvatljivoj cijeni.
Član 3. Definicije
U smislu ovog zakona,
1. “informacija“ je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji
drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike,
kao i na to kada je sačinjena i kako je klasificirana.
2. “javni organ“ je svaki organ u Bosni i Hercegovini kako slijedi:
a) izvršni organ;
b) zakonodavni organ;
c) sudski organ;
d) organ koji obavlja javnu funkciju a imenovan je ili ustanovljen u skladu sa zakonom;
e) bilo koji drugi upravni organ;
f) pravno lice koje je u vlasništvu ili koje kontrolira javni organ.
3. “kontrola“ znači ili raspolaganje informacijama ili kontrola pristupa informacijama.
4. “lična informacija“ je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice koje se može
direktno ili indirektno identificirati činjenicama kao što su, ali nije ograničeno na
identifikacijski broj ili fizički, mentalni, ekonomski, etnički, vjerski, kulturni ili socijalni
identitet tog lica.
5. “nadležni javni organ“ je javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, a to
je javni organ koji je sačinio informaciju ili za koga je sačinjena informacija. Ako se javni
organ koji je sačinio informaciju ili za koga je sačinjena informacija ne može utvrditi, onda
je nadležan onaj javni organ čija je funkcija najbliža traženoj informaciji.
ODJELJAK II PRISTUP INFORMACIJAMA
Član 4. Pravo pristupa
Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog
organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da objavi takve informacije. Ovo
pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ograničenjima kako je utvrñeno u
ovom zakonu.
Član 5. Utvrñivanje izuzetka
1. Na osnovu ispitivanja svakog pojedinačnog slučaja, izuzetak od objavljivanja tražene
informacije utvrñuje se samo u slučajevima kad nadležni javni organ:
a) utvrdi izuzetak u smislu čl. 6., 7. ili 8. za cijelu informaciju ili dio informacije; i
b) odredi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9., da objavljivanje
informacije nije od javnog interesa.
Član 6. Izuzeci u vezi sa funkcijama javnih organa
1. Nadležni javni organ može utvrditi izuzetak, u slučajevima kada se otkrivanjem
informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve
sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:
a) vanjska politika, interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti;
b) interesi monetarne politike;
c) sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala; i
d) zaštita procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili
preporuka od strane javnog organa, zaposlene osobe u javnom organu, ili svake osobe koja
vrši aktivnosti za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili
tehničke informacije.
Član 7. Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama
Kada nadležni javni organ opravdano utvrdi da zahtjev za pristup informacijama uključuje
povjerljive komercijalne interese treće strane, nadležni javni organ će dopisom po hitnom
postupku obavijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva. U dopisu se informira treća
strana o neposrednom objavljivanju informacija, ukoliko treća strana, u roku od 15 dana od
prijema tog dopisa, ne odgovori u pisanoj formi da takve informacije smatra povjerljivim i
navede razloge za štetu koja bi proistekla iz objavljivanja informacija. Nakon prijema
takvog odgovora, nadležni javni organ će utvrditi izuzetak.
Član 8. Izuzetak kod zaštite privatnosti
Nadležni javni organ će utvrditi izuzetak kada opravdano utvrdi da tražene informacije
uključuju lične interese koje se odnose na privatnost trećeg lica.
Član 9. Ispitivanje javnog interesa
1. Nadležni javni organ će objaviti traženu informaciju, bez obzira na utvrñeni izuzetak u
smislu čl. 6., 7. ili 8., ako je to opravdano javnim interesom, i uzeti u obzir svaku korist i
svaku štetu koji mogu proisteći iz toga.
2. U donošenju odluke da li je objavljivanje informacija opravdano javnim interesom,
nadležni javni organ će razmotriti okolnosti kao što su, ali nisu ograničene na, svako
nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, sudsku pogrešku,
zloupotrebu vlasti ili nemar u obavljanju službene dužnosti, neovlašteno korištenje javnih
fondova, ili opasnost po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline.
3. Ako je utvrñeno da je objavljivanje traženih informacija, koje je nadležni javni organ
utvrdio kao izuzetak u smislu čl. 7. ili 8., u javnom interesu, nadležni javni organ će
dopisom obavijestiti treću stranu da će informacije biti objavljene po isteku roka od 15 dana
od dana prijema tog dopisa. Treća strana će biti obaviještena dopisom o pravu žalbe,
nadležnom organu kome žalba treba biti podnesena, uz neophodne informacije u vezi sa
obraćanjem takvom organu, kao i krajnji rok i troškove za podnošenje žalbe. Treća strana će
takoñer dopisom biti obaviještena o pravu obraćanja ombudsmenu, a ovaj dopis će
sadržavati sve neophodne informacije za obraćanje ovom uredu.
Član 10. Razdvajanje informacija na dijelove
Ako je dio traženih informacija utvrñen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav
dio i objaviti ostatak informacija, osim ako usljed ovog razdvajanja informacije nisu postale
nerazumljive.
ODJELJAK III POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
Član 11. Podnošenje zahtjeva
1. Zahtjevi za pristup informacijama se podnose onom javnom organu za koji podnosilac
zahtjeva smatra da ima nadležnost.
2. Zahtjev za pristup informaciji mora:
a) biti u pisanoj formi, napisan na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine;
b) sadržavati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacija, kako bi se omogućilo da
javni organ provede redovne aktivnosti u cilju pronalaženja zahtijevanih informacija; i
c) uključiti ime podnosioca zahtjeva, kao i adresu podnosioca zahtjeva.
3. Zahtjev za pristup ličnoj informaciji mora, pored ispunjavanja uvjeta iz stava 2., biti
sačinjen samo od strane fizičkog lica na kojeg se isti odnosi, ili od strane zakonskog
zastupnika podnosioca zahtjeva ili od lica kojeg je podnosilac zahtjeva ovlastio u pisanoj
formi za pristup informaciji. Ako je zahtjev sačinjen od strane lica na koje se odnosi, ovo
lice će potpisati zahtjev i pokazati svoj zakonom utvrñen lični dokument sa fotografijom.
Ako je zahtjev sačinjen od strane zakonskog zastupnika podnosioca zahtjeva ili lica koje je
ovlašteno za pristup informaciji, to lice će potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrñen
lični dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i kopiju
zakonom utvrñenog ličnog dokumenta podnosioca zahtjeva.
4. Javni organ neće ispitivati niti zahtijevati razloge opravdanosti zahtjeva.
Član 12. Nemogućnost postupanja u skladu sa zahtjevom
1. Ako javni organ nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uvjeta
koji su predviñeni st. 2. i 3. člana 11. on će, što je prije moguće, ali najkasnije osam dana od
dana prijema zahtjeva, pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva kada je takvo
obavještavanje moguće, da zahtjev ne može biti obrañen iz navedenog razloga. Ovaj dopis
će obavijestiti podnosioca o mogućnosti podnošenja žalbe odreñenom organu kome žalba
treba biti upućena, uključujući neophodne podatke za kontaktiranje takvog organa, kao i
troškove podnošenja žalbe. Dopisom će takoñer podnosilac zahtjeva biti obaviješten o pravu
obraćanja ombudsmenu, a sadržavat će i sve neophodne informacije za kontaktiranje.
2. Za zahtjeve koji nisu u skladu sa članom 11.2.b) obavijest iz stava 1. će takoñer
sadržavati sva specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodiča, u smislu
člana 20.a).
3. Dopisom predviñenim ovim članom podnosilac zahtjeva će biti obaviješten da će se
preinačeni zahtjev tretirati kao novi zahtjev.
Član 13. Odreñivanje nadležnog javnog organa
1. Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležni javni organ, on će, što je prije moguće,
ali najkasnije osam dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti zahtjev nadležnom javnom
organu i dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Zahtjev se ne proslijeñuje ako se
u navedenom vremenskom periodu utvrdi da je tražena informacija pod kontrolom javnog
organa koji je primio zahtjev, a nadležni javni organ, nakon što je obaviješten o
pojedinostima ovog zahtjeva, nema prigovora da javni organ koji je primio zahtjev obradi
takav zahtjev. Javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i
obrañuje zahtjev u smislu člana 14.
2. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a u slučaju kada javni organ
koji primi zahtjev ima kontrolu nad traženom informacijom, javni organ koji je primio
zahtjev smatra se nadležnim javnim organom. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog
javnog organa, a u slučaju kada javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad
traženom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev će u vremenskom periodu
utvrñenom u stavu 1. dopisom obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti
obrañen iz ovog razloga.
Član 14. Postupanje nadležnog javnog organa po prijemu zahtjeva
1. Po prijemu zahtjeva za pristup informaciji nadležni javni organ poduzima sve potrebne
mjere da prikupi zahtijevane informacije, i razmotri sve činjenice i okolnosti koje su
značajne za obradu zahtjeva.
2. Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimičnoj ili cijeloj, nadležni javni organ
dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopisom se:
a) obavještava podnosilac zahtjeva o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u
prostorijama nadležnog javnog organa; i/ili
b) obavještava podnosilac zahtjeva o mogućnosti umnožavanja, troškovima umnožavanja, te
da se umnožavanje podnosiocu zahtjeva osigurava nakon izvršene uplate. Kada je
umnožavanje informacije veoma složeno ili dugotrajno, umnožavanje se osigurava
podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležni
javni organ; ili
c) prilaže kopija tražene informacije kada se ista osigurava besplatno, u smislu člana 16.
3. Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimičnoj ili cijeloj, nadležni javni organ
dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopis:
a) sadrži zakonski osnov za status izuzeća informacije, uz navode članova ovog zakona na
koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što uključuje i
uzimanje u obzir faktora javnoga interesa; i
b) obavještava podnosioca zahtjeva o pravu podnošenja žalbe odreñenom organu, a što
uključuje neophodne podatke za kontaktiranje takvog organa, krajnji rok za podnošenje
žalbe, kao i troškove podnošenja žalbe. Ovo obavještenje upućuje podnosioca zahtjeva na
pravo da se obrati ombudsmenu i sadrži neophodne podatke za kontaktiranje s ovim
uredom.
4. Dopisi predviñeni st. 2. i 3. bit će upućeni što je prije moguće, a najkasnije 15 dana od
dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obrañuju u smislu člana 7. i/ili člana 9. 3. ovaj
rok od 15 dana se produžava za vremenski period utvrñen u tim članovima. Podnosilac
zahtjeva će dopisom, a po hitnom postupku, biti obaviješten o produžetku roka, kao i o
razlozima tog produženja.
Član 15. Jezik na kojem su informacije dostupne
1. Pristup informaciji će biti obezbjeñen na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i
Hercegovini; kao i na originalnom jeziku koji je različit od jednog od zvaničnih jezika u
Bosni i Hercegovini, ako je to moguće i razumno učiniti.
2. Nadležni javni organ nije dužan da prevodi zahtijevanu informaciju sa jednog na drugi
službeni jezik u Bosni i Hercegovini.
Član 16. Troškovi umnožavanja
Nadležni javni organ ne naplaćuje naknade ili takse za podnošenje zahtjeva ili za pisane
obavijesti u smislu ovog zakona. Cijene se odreñuju samo za usluge umnožavanja, a
utvrñuje ih Vijeće ministara u svojoj odluci koja se donese u smislu ovog zakona. Za
standardnu veličinu fotokopija, prvih 10 stranica se ne naplaćuje.
ODJELJAK IV LIČNE INFORMACIJE
Član 17. Pravo na izmjenu i/ili davanje komentara na lične informacije
1. Svako lice ima pravo osigurati da njegove lične informacije koje su pod kontrolom
javnog organa budu tačne ili, u odnosu na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, da
budu aktuelne, kompletne, relevantne za zakonsku namjenu zbog koje su pohranjene, te da
na bilo koji drugi način nisu pogrešne.
2. Nakon odobravanja pristupa ličnim informacijama, podnosilac zahtjeva može postupiti u
smislu stava 1., tako što podnosi:
a) zahtjev za izmjenu. Zahtjev za izmjenu može se odbaciti samo ako nadležni javni organ
opravdano utvrdi da informacije na koje se zahtjev odnosi ispunjavaju uvjete iz stava 1.
Ako je zahtjev odbačen, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca
zahtjeva, a ovaj dopis mora ispunjavati uvjete utvrñene u članu 14. 3. b) ovog zakona; i/ili
b) komentar koji se dodaje na lične informacije. Komentar mora potpisati podnosilac
zahtjeva, te se mora odnositi na informacije na koje se dodaje. Nadležni javni organ što je
moguće prije, ali najkasnije 15 dana od dana prijema komentara dopisom obavještava
podnosioca zahtjeva da je takav komentar dodan informacijama.
ODJELJAK V ODGOVORNOSTI JAVNIH ORGANA
Član 18. Dužnost pomaganja
Javni organ poduzima sve potrebne mjere pomoći svakom fizičkom ili pravnom licu koje
traži da ostvari bilo koje pravo u smislu ovog zakona.
Član 19. Službenik za informiranje
Svaki javni organ imenuje službenika za informiranje koji obrañuje zahtjeve sačinjene u
skladu s ovim zakonom. Nakon imenovanja službenika za informiranje, njegovo ime i
podaci za kontaktiranje dostavljaju se ombudsmenu.
Član 20. Obaveza dostavljanja
1. Svaki javni organ dostavlja:
a) Vodič kojim se svakom licu omogućava pristup informacijama pod kontrolom javnog
organa uključujući, ali nije ograničeno na, informacije potrebne za obraćanje javnom organu
i njegovom službeniku za informiranje, bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva,
zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi, informacije o kategorijama izuzetaka,
postupku pristupa informacijama, troškovima umnožavanja, pristupu pravnom lijeku, i svim
bitnim rokovima. Vodič takoñer upućuje na indeks registar, kako je utvrñeno u stavu 1.b),
kao i na način pristupa registru. Vodič se dostavlja ombudsmenu, svakoj javnoj i pravnoj
biblioteci u Bosni i Hercegovini i, kada je moguće putem interneta, a dostupan je na zahtjev.
Ovaj vodič je besplatan.
b) Indeks registar vrsta informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su
informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim
informacijama. Ovaj indeks registar se stavlja na raspolaganje u smislu obaveze o
dostavljanju, kako je utvrñeno u stavu 1.a).
c) Statističke podatke, po tromjesečnom prikazu, koji se odnose, ali nisu ograničene na broj
primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrñene izuzetke, kao i odluke koje se
donesu u toku postupka, te konačne odluke. Ovi statistički podaci se dostavljaju
Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i ombudsmenu, a dostupne su na zahtjev.
d) Izvještaj, najmanje godišnji, u kojem se detaljno navode funkcije, politika, poslovi i
organizacijska struktura i finansijski poslovi javnog organa, što uključuje, ali nije
ograničeno na njegov predloženi budžet i godišnji finansijski izvještaj koji sadrži detalje o
ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini. Ovaj izvještaj se podnosi
Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i dostupan je na zahtjev.
ODJELJAK VI OMBUDSMEN
Član 21. Ombudsmen
Ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu obavljat će svoje funkcije u smislu ovog zakona, a u
skladu sa njegovim mandatom i odgovornostima, kako je utvrñeno članom II. 1. Ustava
Bosne i Hercegovine i Aneksom 6. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, kao i u skladu sa svim kasnije donesenim propisima koji reguliraju njegovu
nadležnost i odgovornosti.
Član 22. Aktivnosti ombudsmena
1. U obavljanju funkcija u smislu ovog zakona, ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu može
inter alia razmatrati:
a) sačinjavanje i dostavljanje informacija, kao što su vodiči i opće preporuke koje se odnose
na provoñenje i primjenu ovog zakona;
b) uključivanje u godišnji izvještaj posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u
smislu ovog zakona; i
c) predlaganje uputstava o primjeni ovog zakona svim nadležnim ministarstvima unutar
Bosne i Hercegovine, u saradnji sa institucijama ombudsmena u Federaciji Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske.
ODJELJAK VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23. Pravo na žalbu
1. Svaki podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu u upravnom postupku na svaku
odluku donesenu u smislu ovog zakona rukovodiocu javnog organa koji je donio odluku. U
razmatranju takve žalbe, rukovodilac javnog organa primjenjuje opća zajednička načela iz
zakona koji reguliraju oblast uprave, a navedeni su u članu 26. 1.
2. Nijednom se odredbom ovoga zakona ne onemogućuje pravo fizičkog ili pravnoga lica da
se žali u upravnom postupku ili osigura razmatranje od strane suda.
Član 24. Saradnja
Svaki javni organ u Bosni i Hercegovini dužan je pružiti pomoć javnim organima u
entitetima kada primjena odgovarajućih zakona o pristupu informacijama zahtijeva njihovu
saradnju.
Član 25. Odgovornost za primjenu Zakona
1. Vijeće ministara poduzima sve odgovarajuće mjere, uključujući, ali bez ograničenja na
donošenje odluka, radi osiguranja propisnog i efikasnog provoñenja ovog zakona.
2. Vijeće ministara će, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona,
donijeti Odluku kojom se reguliraju troškovi umnožavanja u smislu člana 16., te potpisati
zajednički dogovor sa vladama entiteta u cilju primjene člana 24.
Član 26. Ovaj zakon u odnosu na druge zakone
1. U cilju ovog zakona, opća zajednička načela zakona koji reguliraju oblast uprave, kao što
su Zakoni o upravi i Zakoni o upravnim postupcima Federacije Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske primjenjuju se sve dok ista pitanja nisu regulirana ovim zakonom.
2. Ovim se zakonom ne umanjuju prava i obaveze lica koje se odnose na pristup
informacijama, kako je regulirano Zakonima o sudskom postupku, uključujući dokazni
postupak, u skladu sa zakonima koji se odnose na profesionalne povlastice utvrñene
zakonom, ili u skladu sa Zakonima o administrativnim taksama, uključujući takse za
pribavljanje originalne dokumentacije, a izuzimajući takse za podnošenje zahtjeva ili
donošenja odluke.
3. Svako kršenje ovog zakona podliježe sankcijama u skladu sa Krivičnim zakonima,
Zakonima o prekršajima i Zakonima iz oblasti uprave, i u skladu sa drugim zakonima koji
su važeći na teritoriju Bosne i Hercegovine.
4. Zakonski akti koji se usvoje nakon ovog zakona, a čija svrha nije izmjena ovog zakona,
neće ograničiti prava i obaveze koje su utvrñene ovim zakonom.
Član 27. Prijelazne odredbe
1. U toku prva tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona, javni organ može
zahtijevati produženje rokova predviñenih u čl.12. i 14.4. za 15 dana. Ako je takvo
produženje zahtijevano, javni organ koji traži produženje o tome dopisom obavještava
podnosioca zahtjeva i zainteresirane strane u okviru prvobitno odreñenih rokova.
2. Svaki javni organ u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona dužan je
da primijeni član 20.a) i b).
Član 28. Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.
PS BIH broj 57/'00 23. oktobra. 2000.godine Sarajevo
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH mr.Vladimir Šoljić, s. r.
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr.Halid Genjac, s. r.
Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na
74. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. februara 2006. godine, i na 58. sjednici Doma naroda,
održanoj 23. maja 2006. godine, donijela je
ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
član 1.
U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00), u
članu 9. stav (3) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječi: “ovaj dopis” zamjenjuju se
riječima: “ovo rješenje”.
član 2.
U članu 12. stav (1) riječ “dopis” zamjenjuje se riječju “zaključak”, a riječ: “dopisom” zamjenjuje se riječju
“zaključkom”.
U stavu (2) istog člana riječ “obavijest” zamjenjuje se riječju “zaključak”.
U stavu (3) istog člana riječ “Dopisom” zamjenjuje se riječju “Zaključak”.
član 3.
U članu 14. stav (2) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”.
U stavu (3) istog člana riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječ “Dopis” riječju
“Rješenje”.
U stavu (4) istog člana riječi: “Dopisi predviđeni st. (2) i (3) biće upućeni” zamjenjuju se riječima:
“Rješenja predviđena st. (2) i (3) biće upućena”.
član 4.
U članu 17. stav (2) a) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječi: “ovaj dopis” zamjenjuju
se riječima: “ovo rješenje”.
član 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.
PSBiH broj 307/06
23. maja 2006. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
dr Nikola Špirić, s. r.
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, s. r.
Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine na 59. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 2. septembra 2009. godine,
i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 15. decembra 2009. godine, usvojila je
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Član 1.
U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik
BiH”, br. 28/00 i 45/06) iza člana 22. dodaje se novi Odjeljak VII. “Kaznene odredbe” i
novi član 22a. koji glasi:
“ODJELJAK VII.
KAZNENE ODREDBE
Član 22a.
Novčane kazne za prekršaje
1. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj
nadležni javni organ ako:
a) ne preduzme sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije (član 14. stav
1.);
b) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odobren pristup
informaciji (član 14. stav 2. tač. a), b) i c));
c) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odbijen pristup
informaciji (član 14. stav 3. tač. a) i b));
d) prekrši rok iz člana 14. stav 4. ovog zakona;
e) naplaćuje naknadu ili taksu za podnošenje zahtjeva ili za pisana obavještenja (član
16.);
f) ne imenuje službenika za informiranje i ne dostavi Ombudsmenu ime i podatke za
kontaktiranje službenika za informiranje (član 19.);
g) ne dostavlja Vodič kojim se svakom licu omogućava pristup informacijama pod
kontrolom javnog organa, zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi (član 20. tačka
a));
h) ne dostavlja Indeks registar vrsta informacija koje su pod kontrolom javnog organa,
oblik u kojoj su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti
tim informacijama (član 20. tačka b));
i) ne dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH i Ombudsmenu, kao i na zahtjev,
statističke podatke, po tromjesečnom prikazu, koji se odnose, ali nisu ograničeni na broj
primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrđene izuzetke, kao i odluke koje se
donesu u toku postupka, te konačne odluke (član 20. tačka c));
j) jednom godišnje ne dostavlja izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH (član 20. tačka
d));
k) ne pruži pomoć kako je utvrđeno članom 24. ovog zakona.
2. Za prekršaje iz stava 1. od tačke a) do k) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u
javnom organu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.”
3. Dosadašnji ODJELJAK VII. postaje ODJELJAK VIII.
Član 2.
U članu 24. iza stava (1) dodaje se novi stav 2. koji glasi:
“2. Javni organi entiteta, kantona i općina dužni su pružiti pomoć javnim organima u
Bosni i Hercegovini kada primjena odgovarajućih zakona o pristupu informacijama
zahtijeva njihovu saradnju.”
Član 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
BiH”.
PSBiH, broj 459/09
15. decembra 2009. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine
Sulejman Tihić, s. r.