Kako izvesti spajanje porodice u inostranstvu?

Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice može da iznosi više mjeseci.

Kako saznajemo zahtjev za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Trebate priložiti sljedeću dokumentaciju:

 2 potpuno popunjena zahtjeva za vizu: LINK
 pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci i 2 fotokopije
 stari pasoš na uvid
 2 aktuelne biometrijske fotografije
 taksa za obradu zahtjeva u visini od 120,- KM (od 01.09.17: 150,- KM); za maloljetnu
djecu 60,- KM

Dodatno priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:

1. Spajanje porodice sa bračnim drugom
 internacionalni vjenčani list
 aktuelna prijava boravka bračnog druga koji živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci)
 kopija boravišne dozvole i kopija pasoša bračnog druga koji živi u Njemačkoj, a kod
njemačkih bračnih drugova kopija pasoša ili lične karte
 presude o razvodu svih prethodnih brakova sa Apostile pečatom, te prevod istih na
njemački jezik oba supružnika
 certifikat A1 (ili više) o poznavanju osnova njemačkog jezika od Goethe Institut-a, ÖSD-a
ili Telc GmbH, koji po pravilu ne smije biti stariji od godinu dana
(za maloljetnu djecu koja putuju vidi informacije u svrhu spajanja porodice djece sa roditeljima)

2. U svrhu sklapanja braka i potom spajanja porodice
 internacionalni rodni list
 aktuelna prijava boravka vjerenika/ce koji/a živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci)
 kopija boravišne dozvole i kopija pasoša vjerenika/ce koji/a živi u Njemačkoj, a kod
njemačkih državljana kopija pasoša ili lične karte
 potvrda iz matičnog ureda o zakazanom terminu za sklapanje braka i garantno pismo za
sklapanje braka
 presude o razvodu svih prethodnih brakova sa Apostille pečatom, te prijevod istih na
njemački jezik oba vjerenika
 certifikat A1 (ili više) o poznavanju osnova njemačkog jezika od Goethe Institut-a, ÖSD-a
ili Telc GmbH, koji po pravilu ne smije biti stariji od godinu dana
(za maloljetnu djecu koja putuju vidi informacije u svrhu spajanja porodice djece sa roditeljima)
U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati prilaganje dodatne dokumentacije.
Iz ambasade mole da imate razumijevanje da nepotpuni zahtjevi neće biti obrađeni.

Za dodatne informacije Ambasada Vam stoji na raspolaganju pod
sljedećim telefonskim brojem: +387(0)33 565 380.

Radna vremena naše infolinije možete naći pod
ovim linkom.