Image default
Arhiva

Javni poziv za izradu logotipa za ViLand d.o.o. Visoko

 

,,ViLand,, d.o.o. Visoko raspisuje i provodi : JAVNI POZIV za izradu idejnog rješenja logotipa  za firmu ,,ViLand,, d.o.o. Visoko

J A V N I   P O Z I V

za izradu idejnog, likovnog i grafičkog rješenja logotipa za firmu ,,ViLand,, d.o.o. Visoko

OPĆI USLOVI JAVNOG POZIVA
I.1.   INVESTITOR, RASPISIVAČ  I  PROVODITELJ

Javnog poziva je

,,ViLand,, d.o.o. Visoko

Kontakt podaci:   e-mail: [email protected]

I.2.    VRSTA JAVNOG POZIVA

Javni, anonimni, grafički i dizajnerski.

Javni poziv se provodi u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za izradu idejnog, likovnog i grafičkog rješenja logotipa za firmu ,,ViLand,, d.o.o. Visoko broj: 03-02-16 od dana 29.9.2016. godine.

I.3. Procijenjena vrijednost : 900,00 KM temelji se na iznosu nagradnog fonda.

I.4.   Pravo učešća imaju fizičke i pravne osobe  odgovarajuće struke, koji su realizirali najmanje tri dizajna logotipa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa  ima pravo učešća na ovom Javnom pozivu samo s jednim radom.

I.5. Članovi Ocjenjivačke komisije ne mogu učestvovati u ovom Javnom pozivu.

 

 

SVRHA I CILJ
Javni poziv se raspisuje za dobivanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog, likovnog i grafičkog rješenja logotipa za firmu ,,ViLand,, d.o.o. Visoko koje će se koristiti u svim službenim događajima.

Logo firme ,,ViLand,, d.o.o. Visoko treba sadržavati elemente kulturno-historijskog nasljeđa grada Visokog, elemente prirodnog okruženja Visokog i ViLand-a kao sportsko-rekreativno-zabavnog centra.

III. DOKUMENTACIJA

Raspisivač  Javnog poziva  stavlja učesnicima na raspolaganje  dokumentaciju koja sadrži:

–          Rješenje o registraciji

 

SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA
Učesnik  izrađuje idejno, likovno i grafičko rješenje logotipa koje sadrži priloge i to:

IV.1.Tekstualni dio

Idejno rješenje treba dostaviti raspisivaču sa naznačenim specifikacijama (boja, oblik i format)
IV.2.Grafički dio

–          grafički standardi korištenja logotipa

 

Svi grafički prilozi moraju imati prikazano grafičko mjerilo .

IV.3.  Zainteresovani učesnici dostavljaju sve priloge idejnog rješenja pod šifrom. Idejni prijedlozi moraju biti štampani jednostrano na kancelarijskom papiru, uvezani spiralom. Na svakom papiru u donjem desnom uglu mora stajati šifra pod kojom se idejno rješenje prijavljuje. Idejni prijedlozi se predaju nekaširani u velikoj  zapečaćenoj koverti koja dodatno sadrži tri neprozirne zapečaćene koverte sa slijedećim podacima:

a) koverta s naznakom AUTOR treba da sadrži:
ime i JMBG autora
–       adresa i telefonski broj autora

–       broj žiro-računa s naznakom banke

b) koverta s naznakom ADRESA ZA OBAVIJEST
–          ime, adresa i broj telefona kontakt osobe u vezi povrata rada i za dostavu obavijesti

–          izjavu kojom ne pristaje na objavu imena autora nakon završetka Javnog poziva, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

c) kovertu s naznakom PONUDA ZA LOGOTIP treba da sadrži idejno rješenje logotipa.
Na svakoj koverti treba da bude navedena i šifra pod kojom se idejno rješenje prijavljuje. Šifra se sastoji od 8 znakova koji su kombinacija slovnih i brojčanih karaktera, a koji ni na koji način ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Na cjelokupnoj dokumentaciji mora biti upisana ista šifra.

U slučaju da se prijavljuje grupa autora, potrebno je da se u koverti AUTOR dostave imena svih autora koji su učestvovali u realizaciji idejnog rješenja, a grupa svoje idejno rješenje prijavljuje pod jednom zajedničkom šifrom.

Koverte s nazivima autor i adresa za obavijesti Ocjenjivačka komisija otvara tek po završetku odabira idejnog rješenja.

OCJENJIVAČKA KOMISIJA
Ocjenjivačka komisija imenovana od ugovornog organa broji pet (5) članova i sastavljena je od fizičkih lica koja su nezavisna od učesnika u Javnom pozivu, te zastupljena od stručnjaka tražene kvalifikacije.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjene prijavljenih radova vrednovat će se:

grafičko oblikovanje prilagođeno namjeni logotipa
orginalnost i estetika
funkcionalnost
racionalnost i ekonomičnost rješenja
VII. NAGRADE

VII.1.  Ako do određenog roka bude dostavljeno najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uslovima Javnog poziva, Ocjenjivačka komisija će dodijeliti slijedeće nagrade u neto iznosu  i rasporedu kako slijedi:

nagrada 500,00 KM
nagrada 300,00 KM
nagada 100,00 KM
VII.2. Ako stigne manji broj radova Ocjenjivačka komisija može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i fonda nagrada.

VII.3.  Ocjenjivačka komisija može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

VII.4.   Komisija zadržava pravo ne odabrati niti jedan rad ukoliko ne zadovolji kriterije.

VII.5. U slučaju da bude izabran grupni rad, svi učesnici idejnog rješenja  međusobno dijele dodijeljeni novčani iznos na jednake dijelove.

VIII. ROKOVI

Rok dostave radova je 30 dana od dana objave Javnog poziva na svim portalima na području općine Visoko.

Idejni prijedlog se dostavlja Komisiji za ocjenjivanje u zapečaćenoj koverti  sa naznakom JAVNI POZIV ZA IZRADU IDEJNOG  LIKOVNOG I GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA.  NE OTVARAJ  na adresu :

,,ViLand,, d.o.o. Visoko, ulica Braće Zečevića broj 3A. 71300 Visoko.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati Javnog poziva će biti dostavljeni svim autorima putem pošte i objavljeni na web stranici www.viland.ba.

ZAVRŠNE ODREDBE
IX.1.   Predajom rada autor pristaje na uslove Javnog poziva i javno izlaganje rada.

IX.2. Raspisivač Javnog poziva ne odgovara za oštećenja prijavljenih radova nastalih transportom i radom Ocjenjivačke komisije.

IX.3. Učesnik je autor idejnog rješenja i pridržava sva prava u vezi s tim. Raspisivač Javnog poziva dodjelom nagrade prijavljenom radu stiče vlasništvo na nagrađenim radom

IX.4. Autor prvonagrađenog rada i raspisivač Javnog poziva dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačke komisije, a u vezi dalje realizacije prvonagrađenog rada.

IX.5. Raspisivač Javnog poziva će po završetku raspisanog roka prijavljene radove prezentirati putem javne izložbe, web stranice www.viland.ba, protokola Ocjenjivačke komisije o rezultatima Javnog poziva.

IX.6.   U svemu ostalom što nije regulisano raspisivanjem ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe važećeg Zakona  o obligacionim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini.

IX.7.  Svi sporovi koji bi mogli nestati iz ovog Javnog poziva prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe oni su u nadležnosti suda u Zenici.

Visoko, 29.09.2016. godine.

Related posts

Džeko otkrio ko je najbolji igrač svijeta i iznenadio novinare

Žena

Dobri ljudi

Leave a Comment