Image default
Arhiva

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu

Datum obavijesti: 17/10/2016
U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i
Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za studentske
zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje
Javni poziv
za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu
I.
Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim
visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i
Hercegovine dodjeljuje 150 studentskih zajmova u ukupnom iznosu od 2500,00 KM za akademsku
2016/2017. godinu.
U slučaju osiguranja dodatnih finansijskih sredstava, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i
Hercegovine objavit će novi Javni poziv pod istim uvjetima. Studenti koji nisu ostvarili pravo na
studentski zajam po ovom Javnom pozivu bit će uvršteni u novu rang listu i biti ocjenjeni u
konkurenciji s novozaprimljenim prijavama bez obveze da se ponovo kandidiraju.
Studentski zajmovi će se dodjeljivati po naučnim oblastima prema sljedećem rasporedu:
OBLAST NAUKA
Broj
zajmova
1. Prirodne nauke/znanosti 24
2. Tehničko-tehnološke
nauke/znanosti
30
3. Bio-medicinske nauke 24
4. Poljoprivredne-biotehničke
nauke/znanosti 24
5. Društvene nauke/znanosti 24
6. Humanističke nauke/znanosti 24

U slučaju nepodnošenja dovoljno odgovarajućih zahtjeva za dodjelom studentskih zajmova iz jedne
naučne oblasti, sredstva će se preusmjeriti na zahtjeve za dodjelom studentskih zajmova iz ostalih
naučnih oblasti.

II.
Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH dobi do 30 godina u trenutku
podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2016/2017. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi
put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija (po tradicionalnom režimu studija), odnosno –
u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/07) –
odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija (po režimu studija reformiranom u skladu s
principima Bolonjskog procesa) na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i
savladavaju upisani studij bez ponavljanja prethodnih semestara / godina studija.
Studenti koji nisu korisnici nekog drugog zajma i/ili stipendije organa javne uprave na općinskom,
kantonalnom, federalnom i državnom nivou imat će predost pri dodjeli studentskog zajma pod
jednakim uvjetima.
Studenti-apsolventi nemaju pravo na dodjelu studentskih zajmova.

III.
Studentski zajmovi dodjeljuju se prema rang-listi uspostavljenoj na osnovu bodovanja po slijedećim
akademskim i socijalnim kriterijima:
· Prosjek ocjena za akademsku 2015/2016. godinu studija, odnosno opći prosjek I ciklusa
studija ukoliko se dodjeljuje studentski zajam za prvu godinu II ciklusa studija, odnosno –
za studente prve godine studija – opći prosjek ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja;
· Broj preostalih NPP-om predviđenih semestara i/ili godina studija do stjecanja kvalifikacije za
rad na osnovu završetka studija;
· Specifični socijalni status studenta: Status invalidnog lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne
žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog
borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez
jednog roditelja (izuzev djeteta šehida / poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih
roditelja s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili
djeteta iz domaćinstva s troje ili više djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na
osnovu dva kriterija najpovoljnija po studenta).
Kriteriji za dodjelu studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
su objavljeni na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
(www.fmon.gov.ba).

IV.
Pri jednakom broju bodova stečenih na osnovu bodovanja po ukupnim akademskim i socijalnim
kriterijima prednost na rang-listi imaju slijedeći kandidati (prema redoslijedu prednosti):
· Studenti s višim općim prosjekom ocjena tokom studija, odnosno s višim općim prosjekom
ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine studija;
· Studenti s manjim brojem preostalih NPP-om predvinenih semestara i/ili godina studija do
stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija;
· Studenti sa specifičnim socijalnim statusom (prema redoslijedu prednosti): Status invalidnog
lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću
najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez
prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez jednog roditelja (izuzev djeteta šehida /
poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih roditelja s kojima živi u zajedničkom
domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili djeteta iz domaćinstva s troje ili više
djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na osnovu dva kriterija najpovoljnija po
studenta).

V.
Po izboru korisnika studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i
Hercegovine na osnovu akademskih i socijalnih kriterija, s izabranim studentima zaključuje se
Ugovor o dodjeli studentskog zajma. Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, Ugovor o dodjeli
studentskog zajma student sklapa s poslovnom bankom Fonda, a kojim su, između ostalog, definirana
sljedeća pitanja:
· Uvjeti korištenja studentskog zajma, određeni prvenstveno u smislu akademskih i socijalnih
kriterija;
· Prestanak prava na studentski zajam, određen kao uspješan završetak ili prestanak
redovnog ili paralelnog studija, odnosno kao neispunjenje uvjeta za upis u narednu godinu
studija ili protek roka za korištenje zajma;
· Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji uspješno završe studij- odgovarajući
ciklus, koja dospijeva istekom roka od 12 mjeseci nakon uspješnog završetka redovnog ili
paralelnog studija, izuzevši odgovarajućim pravilima regulirano vrijeme provedeno u statusu
studenta-apsolventa;
· Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji prekinu studij ili ne ispune uvjete upisa
u narednu godinu studija, koja dospijeva u roku od 120 dana nakon gubitka prava na
studentski zajam;
· Rok otplate studentskog zajma, koji je za sve korisnike jednak vremenu korištenja
studentskog zajma odnosno10 mjeseci po odobrenom studentskom zajmu;
· Sredstva osiguranja, određena u skladu s politikom poslovne banke Fonda za slične kredite,
uz sudužništvo ili žirantstvo roditelja / skrbnika, odnosno drugog fizičkog ili pravnog lica.
Korisnik studentskog zajma obavezan je po upisu u narednu akademsku godinu redovno dostavljati
dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma Fondu za studentske zajmove
FBiH sve do okončanja redovnog I ili II ciklusa studija.
(Dokaze čine: potvrda o redovnom upisu u narednu akademsku godinu odnosno po završetku
studija ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi)
Ukoliko korisnik nedostavlja redovno dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog
zajma smatrat će se kao prekid redovnog studija te gubitak prava na studentski zajam.
Korisnik zajma obavezan je vraćati isplaćeni zajam u skladu s uvjetima utvrđenim Javnim pozivom za
dodjelu studentskih zajmova i Ugovorom o dodjeli studentskog zajma.

VI.
Korisnici zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji u redovnom
roku završe upisane studije na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH:
– s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,70–10,00 (4,78–5,00) oslobađaju se obaveze povrata
dodijeljenih sredstava u cijelosti
– s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,40–9,70 (4,4–4,78) oslobađaju se obaveze povrata
dodijeljenih sredstava u iznosu od 40%
– svi ostali su dužni izvršiti povrat dobijenog zajma u cjelosti u skladu sa ugovorom i Javnim
pozivom.
Korisnik studentskog zajma koji ostvari uspjeh prema uvjetima iz člana VI. stav 1 alineja 1 i 2, dužan
je dostaviti Fondu dokaz o tome da je ispunio uvjete zbog kojih ga se oslobađa od obaveza povrata
dodijeljenih sredstava u cjelosti ili se oslobađa obaveza povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od
40%, u roku od 30 dana, a najkasnije do 31.12. godine u kojoj je taj uvjet ispunjen.
Fond za studentske zajmove nije obavezan slati opomene niti prikupljati podatke o uspjehu
korisnika.

VII.
Prijava se podnosi isključivo na zvaničnom prijavnom obrascu, bez izuzetka. Prijavni obrazac
dostupan je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
(www.fmon.gov.ba). Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanja
uvjeta za dodjelu studentskog zajma (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci):
· Ovjerena fotokopija CIPS lične karte i CIPS prijavnica (obavezno);
· Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u
akademskoj 2016/2017. godini, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom
izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju
preostalih semestara / studijskih godina do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka
studija (obavezno);
· Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena (na dvije
decimale) isključivo za akademsku 2015/2016. godinu, odnosno srednjoškolska
svjedočanstva (za sva četiri razreda) i Diploma o završenoj srednjoj školi (za studente prve
godine studija) (obavezno);
· Dokaz o specifičnom socijalnom statusu studenta – rješenje, potvrda ili uvjerenje nadležnog
centra za socijalni rad i/ili drugog nadležnog organa o specifičnom socijalnom statusu
definiranom Javnim pozivom, kopija smrtnog lista/listova za studente bez jednog ili oba
roditelja, odrezak od posljednje penzije/mirovine i/ili ovjerenu kućnu listu (opcionalno);
· Ovjerena Izjava o tačnosti podataka navedenih u Prijavi (obavezno).

VIII.
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na web stranici www.fmon.gov.ba, tj. dana objave
obavještenja u dnevnim novinama „Oslobođenje“, ”Dnevni avaz”, ”Večernji list”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim
prijavama smatrat će se i prijave koje nisu dostavljene na zvaničnom prijavnom obrascu te prijave
dostavljene s potvrdama i uvjerenjima priznatih visokoškolskih ustanova koje ne sadrže sve Javnim
pozivom tražene podatke.
Prijavu s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskog zajma potrebno je
poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske
zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu
naznaku: Prijava na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu –
Ne otvarati.
Prijave i dokazi o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma neće se vraćati kandidatima.
Odluka o izboru korisnika studentskih zajmova bit će oglašena na internetskoj stranici Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte
[email protected], kao i na internetskoj stranici Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

IX.
Radi osiguranja akademske kompetitivnosti i ravnopravnog pristupa raspoloživim sredstvima Fonda
za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, korisnici studentskih zajmova Fonda za
studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodnih akademskih godina koji su
zainteresirani za dodjelu studentskog zajma za akademsku 2016/2017. godinu u obavezi su na gore
određeni način prijaviti se na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova.
NAPOMENA: U prilogu možete pogledati upute za popunjavanje prijavnog obrasca i preuzeti Prijavni
obrazac.
Upravni odbor
Fonda za studentske zajmove
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Related posts

Bosancu odobren plan lansiranja letjelice na Mjesec

BH dijaspora po veličini 7. doseljenička grupa u EU!

UAE: Domaća pravila koja trebate znati ako želite ovdje raditi i živjeti

Leave a Comment