Iz Njemačke ambasade Vam poručuju: Zapošljavanje bez vize nije dozvoljeno

Za državljane Bosne i Hercegovine moguć je bezvizni ulazak pod sljedećim uslovima:

–  posjedovanje vežeće biometrijske putne isprave
(izdaje se u BiH od kraja 2009. godine)

–  dokaz o svrsi putovanja
(npr. pismeni poziv i/ili kontakt adresa);

dokaz o tome da raspolažete sa dovoljno finansijskih sredstava
(vrijednost za Njemačku 100,-  KM odnosno 50,-  eura za svaki dan boravka)

ili važećeg garantnog pisma;

Gore navedena dokumentacija se mora predočiti na osnovu zahtjeva na granici ili prilikom kontrole u zemljama Šengena.

Na cijelom prostoru Šengena je bez vize moguć boravak do 90 dana u pola godine, računajući od dana prvog ulaska.

Prekoračenje dozvoljenog boravka može imati za posljedicu dugogodišnju zabranu ulaska u sve zemlje Šengena.

Zapošljavanje bez vize nije dozvoljeno.