Image default
Arhiva

Državni službenik u Općinskom sudu u Jajcu

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Jajce

– Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent), na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodiljnskog odsustva – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: rješava zemljišnoknjižne predmete; provodi upise u zemljišne knjige; izrađuje rješenja u ZK – a predmetima; vrši upoređivanje ZK – predmeta sa stvarnim stanjem u zemljišnim knjigama; izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja; obavlja uvide u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata, notara, sudskih vještaka; daje strankama informacije i uputstva; radi rješenja u KPU predmetima; vrši upise u KPU; rješava sve predmete sa oznakom DN-e i RZ-e; izrađuje KPU izvatke, prepise i uvjerenja; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug poslova ovog radnog mjesta; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i Rukovodioca Zemljišnoknjižnog odjeljenja.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
– VSS, diploma visokog obrazovanja – pravne struke – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Jajcu”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Related posts

Morate isprobati ove korisne trikove na svom androidu

Kako razviti radne navike kod školarca

Znate li koliko košta studiranje u drugim zemljama?

Leave a Comment