Dijaspora: Prilika za dobijanje bespovratnih sredstava

Ostalo je još 4 dana do isteka roka za prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investitorima iz dijaspore, koji je otvorio USAID Projekat „Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine“.

Možete aplicirati s projektima od 15.000 do 50.000 KM, ukoliko ispunjavate niže navedene uslove

  • Startup, malo ili srednje preduzeće (d.o.o. i d.d.)
  • Osnovano u posljednje tri godine ili je tek u procesu registracije
  • U vlasničkoj strukturi imate člana/icu dijaspore, odnosno najmanje 25% vlasničkog udjela ili dugoročno poslovno partnerstvo za članom/icom dijaspore.

Svrha finansiranja: sredstva za finansiranje iz BDM fonda moraju biti isključivo utrošena za nabavku stalnih sredstava. Stalna sredstava su definirana kao imovina koja je kupljena za dugotrajno korištenje i neće biti pretvorena u gotovinu u periodu od najmanje 12 mjeseci, kao što su zemljišta, zgrade i oprema.

  • Stalna sredstava su materijalna dobra (npr. oprema, mašine, računari, vozila, i slično), ili nematerijalna imovina (zaštitni znak, patent, goodwill, itd.) koji ima korisni vijek trajanja više od jedne godine i trošak nabavke po jediničnoj cijeni od 1.000 US$ ili više. Napominjemo da je uz zahtjev za grant sredstva potrebno dostaviti barem jednu ponudu za traženu nabavku opreme. Premda je isto informativne prirode, ponude je potrebno dostaviti kako bi se ustanovila tržišna vrijednost za traženu nabavke.

Iako aplicirate za finansiranje stalnih sredstava, u projektnoj aplikaciji morate dokazati kako će finansiranje sredstava doprinijeti niže navedenim rezultatima:

  • Kreiranje novih radnih mjesta
  • Investicije dijaspore
  • Uvođenje novih proizvoda i/ili usluga na BiH i druga izvozna tržišta ili proširenje postojećeg poslovanja.

POZIV ZA APLIKACIJE JE OTVOREN DO PETKA, 30.03.2018!
Aplikacije se ispunjavaju online i uz slanje kopije prijave putem pošte.

SVE ŠTO TREBATE ZNATI O USLOVIMA PRIJAVE ZA GRANT PROGRAM:

Opis programa

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je za podršku slijedećih ciljeva putem Bosna-Hercegovina Diaspora Marketplace (BDM): Cilj USAID projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH” jeste potaći ekonomski doprinos dijaspore BiH socioekonomskom razvoju zemlje. BiH Diaspora Marketplace (dalje u tekstu: “BDM”) je Konkurs za izradu poslovnog plana posredstvom Fonda za bespovratna sredstva BDM, namijenjen stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje građana BiH putem povećanja investicija dijaspore. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja, koja sarađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim preduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 2 miliona USD, a u skladu s indikatorima utvrđenim za određivanje kvalitativnih uticaja kao što su doprinosi kroz novčane doznake i finansiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju preduzeća.

Opšte informacije

BDM je Konkurs za izradu poslovnog plana, koji za cilj ima da podrži poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja preduzeća u BiH, putem bespovratnih sredstava BDM fonda. Pristupanjem zahtjevima za bespovratna sredstva kao investicijama, BDM će nastojati podržati finansijski održiva preduzeća iz BiH koja imaju potencijal proširiti svoje poslovanje i zaposliti nove zaposlenike.

Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava biće donesene na strukturiran način, uz angažman investitora iz dijaspore i osiguraće poticaje za investicije iz dijaspore. Ova sredstva će olakšati mobilizaciju kapitala dijaspore u nedovoljno finansirana mala i srednja preduzeća s potencijalom visokog rasta, što će dovesti do kreiranja novih radnih mjesta u različitim sektorima.

Svrha finansiranja: sredstva za finansiranje iz BDM fonda moraju biti isključivo utrošena za nabavku stalnih sredstava. Stalna sredstava su definirana kao imovina koja je kupljena za dugotrajno korištenje i neće biti pretvorena u gotovinu u periodu od najmanje 12 mjeseci, kao što su zemljišta, zgrade i oprema.
Stalna sredstava su materijalna dobra (npr. oprema, mašine, računari, vozila, i slično), ili nematerijalna imovina (zaštitni znak, patent, goodwill, itd.) koji ima korisni vijek trajanja više od jedne godine i trošak nabavke po jediničnoj cijeni od 1.000 US$ ili više. Napominjemo da je uz zahtjev za grant sredstva potrebno dostaviti barem jednu ponudu za traženu nabavku opreme. Premda je isto informativne prirode, ponude je potrebno dostaviti kako bi se ustanovila tržišna vrijednost za traženu nabavke.

Ukupna vrijednost BDM fonda je 1 milion USD. Iznos bespovratnih sredstava se obično kreće od 15.000 do 50.000 KM. Maksmalni iznos za dodjelu sredstava je 50.000 KM po podnesenom zahtjevu.

a) Fokus područja za razmatranje

Bespovratna sredstva će biti dodijeljena za aktivnosti koje najviše mogu doprinijeti ukupnom učinku na: kreiranje novih radnih mjesta, povećanje direktnih investicija dijaspore, uspostavljanje i/ili jačanje partnerstava malih i srednjih preduzeća u BiH s dijasporom, prenos znanja iz dijaspore, istraživanja novih tržista, mentorstva, poslovno umrežavanje i jačanje veza između nauke, tehnologije i privrede, te korištenje ostalih finansijskih i nefinansijskih doprinosa ekonomskom razvoju BiH.

Potiče se učešće žena investitora iz dijaspore i/ili poduzetnica.

U zahtjevima za bespovratna sredstva neophodno je navesti planirane rezultate predloženih aktivnosti i objasniti kako i u kojem obimu se očekuje da će one stvoriti ostvarive rezultate poslovnih ciljeva.

b) Očekivani rezultati:

Kreiranje novih radnih mjesta
Investicije dijaspore
Uvođenje novih proizvoda i/ili usluga na BiH i druga izvozna tržišta ili proširenje postojećeg poslovanja.
c) Ciljani sektori

BDM će posebno podržati prijedloge za poslovna ulaganja u “proizvodne sektore”, uključujući: poljoprivredu, energiju, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Prijave iz drugih sektora će biti razmatrane ovisno o njihovom potencijalu za kreiranje željenih rezultata u pogledu ulaganja dijaspore i stvaranja novih radnih mjesta.

d) Predviđeni datumi otvaranja i zatvaranja Poziva:

Poziv će biti otvoren 26. februara 2018. godine u 16.00 sati, a zatvoren 30. marta 2018. u 16.00 sati.

Svi podnositelji zahtjeva, i oni čiji zahtjevi budu prihvaćeni nakon inicijalnog razmatranja, kao i oni čiji zahtjevi budu odbijeni, biće obaviješteni o ishodu do 31. maja 2018. Podnositelji čiji zahtjevi budu prihvaćeni nakon inicijalnog razmatranja biće obavješteni da „ulaze u drugi krug ciklusa“ i po potrebi će biti dužni pružiti dodatne informacije ili pojašnjenja za dalje učešće u Konkursu za izradu poslovnog plana.

Pravo na prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) usmjeren je na podršku novih ili proširenju poslovanja postojećih preduzeća povezanih s dijasporom, osnovanim tri godine prije objave Poziva za dostavljanje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva za Bosnian Diaspora Marketplace fond moraju ispuniti nekoliko kriterija kako bi njihovi zahtjevi bili odobreni za finansiranje. Ti kriteriji podrazumijevaju:

1. Pravni status: Fond za bespovratna sredstva otvoren je za mikro, mala i srednja preduzeća (MSP)* osnovana u Bosni i Hercegovini. Zakonski predstavnik preduzeća koja još nisu završila postupak osnivanja mogu učestvovati u Pozivu, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

2. Starost preduzeća: Mikro, mala i srednja preduzeća (MSP), podnositelji zahtjeva, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog najviše tri godine (0 – 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva za dostavljanje zahtjeva. Preduzeća osnovana prije 25.februara 2015.godine, ne udovoljavaju ovom kriteriju.

3. Veza sa dijasporom: Mikro, mala i srednja preduzeća (MSP), podnositelji zahtjeva, moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju mogu i dokazati. Ova veza se može dokazati kroz:

(i) najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u mikro, malom ili srednjem preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili
(ii) dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu.
Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma kada je podnesen zahtjev. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.

Finansiranje i podjela troškova

Podnositelji zahtjeva za bespovratna sredstva biće dužni da zahtjev podupru vlastitim doprinosom za finansiranje, i to najmanje u odnosu od 1: 1. To znači da doprinos BDM-a ne može premašiti 50% cjelokupnog finansiranja neophodnog za implementaciju poslovnog prijedloga predloženog u zahtjevu za dodjelu sredstava. Udio doprinosa podnositelja zahtjeva za finansiranje može biti najmanje 50% u gotovini, a preostalih 50% može se osigurati kao nefinansijski doprinos podnositelja zahtjeva. Podnositelji zahtjeva koji osiguraju veći udio vlastitog finansiranja (kako u pogledu ukupnog udjela u prijedlogu poslovanja, tako i u pogledu udjela gotovine i nefinansijskog doprinosa) imaće prednost u postupku evaluacije.

Period implementacije poslovnog prijedloga

Period implementacije poslovnih prijedloga može obuhvatiti maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ograničenja

BDM neće odobriti bespovratna sredstva za poslovne prijedloge koji dovode do narušavanja tržišta, niti će se dodijeljena bespovratna sredstva moći koristiti za sljedeće:

Troškove organizacije ceremonija, zabava, proslava ili “reprezentacija”.
Kupovinu robe koja podliježe ograničenjima, kao što su: poljoprivredna roba, motorna vozila, uključujući motocikle, lijekovi, medicinska oprema, proizvodi za kontracepciju, korištena oprema (bez prethodnog odobrenja projekta „Podrške investiranju dijaspore u BiH“), koja podliježe ograničenjima, ili zabranjena roba, u skladu sa propisima USAID-a, uključujući, ali bez ograničenja na sljedeće: oprema i usluge za abortus, luksuzne robe, itd.
Alkoholna pića.
Kupovinu dobara ili usluga koja podliježu ograničenjima ili su zabranjena, u skladu sa propisima USAID-a, prema izvoru ili zemlji porijekla (Laos, Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, (Sjeverni) Sudan i Sirija) takvih dobara ili usluga.
Prethodne obaveze i/ili dugovanja, novčane kazne i kazne nametnute kompaniji koja je korisnik bespovratnih sredstava.
Donacije.
Zahtjevi neće biti razmatrani ukoliko ih podnesu dole navedni subjekti, ili drugi subjekti u partnerstvu sa:

Neprofitnim organizacijama, državnim institucijama (nacionalne, regionalne ili lokalne).
Poljoprivredne zadruge ili udruženja, uključivo poljoprivredna grazdinstva i/ili obrti.
Zaposlenicima, ugovaračima ili članovima porodica sponzora koji učestvuju u Pozivu (USAID, itd.).
Učesnicima Odbora za razmatranje i evaluaciju (REC), pružateljima tehničke podrške (TA) i konsultantskih usluga koje finansira Projekat.
Subjekti navedeni kao Stranke koje imaju zabranu učešća u Programima Federalne nabavke ili Programima podrške koji ne podrazumijevaju nabavke.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti samo jedan zahtjev na otvoreni Poziv. Svi prijedlozi sadržani u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava moraju poticati dobre ekološke prakse.

Proces podnošenja zahtjeva

Zainteresovani za prijavu na Poziv BDM-a za dodjelu bespovratnih sredstava moraju podnijeti zahtjev, na engleskom ili na jezicima BiH. Popunjen obrazac treba dostaviti u elektronskoj i štampanoj verziji.

Na www.grant.diasporainvest.ba preuzmite niže navedene dokumente i popunite ih, kako bi lakše pripremili aplikaciju:

Budžet projekta (koji ćete izraditi na osnovu ovog formata: TEMPLATE DOWNLOAD)
Kopija ID broja vaše kompanije (ukoliko je već registrovana)
Sudsko rješenje o registraciji (ukoliko je već registrovana)
Bilans stanja i uspjeha (ukoliko je kompanija već registrovana)
Registracijski dokument kojim se dokazuje vlasništvo ili suvlasništvo dijaspore nad kompanijom (ukoliko je kompanija već registrovana)
Ponuda za opremu (ukoliko prijedlog uključuje nabavku opreme)
Potvrda o statusu člana dijaspore
Prateći dokumenti koji dokazuju dijasporski status (skenirana kopija pasoša ili lične karte)
Plan brendiranja i označavanja
Obavezni certifikati
Okolišne dozvole
Dodatne potvrde
VODIČ ZA ONLINE APLIKACIJU MOŽETE PRONAĆI OVDJE.

[email protected]