Da li ste znali da su neispravne riječi pojednih ljudi kod nekih šerijatskih pitanja: „Ovo je Allahov, subhanehu ve te’ala, propis!“

Da li ste znali da su neispravne riječi pojednih ljudi kod nekih šerijatskih pitanja: „Ovo je Allahov, subhanehu ve te’ala, propis!“Ove riječi su uobičajene prilikom davanja fetvi, odgovora. Naročito su prisutna u samim pitanjima kada npr. onaj koji pita kaže: „Koji je Allahov propis po pitanju čovjeka koji čini to i to?“ – na postavljeno pitanje da se odgovor tako da onaj koji je pitao razumije i shvati iz odgovora da je to Allahov propis. Ovo pitanje potrebno je pojasniti. Kaže se:

Prvo: Ukoliko za postavljeno pitanje postoji jasan tekst i dokaz, onda nema nikakve smetnje da se kaže: „Allahov propis za ovo pitanje je takav.“

Drugo: Ukoliko za postavljeno pitanje nema jasnog dokaza, nego postoji idžtihad islamskih učenjaka, tada nije dozvoljeno reći: „Allahov propis je takav“ – jer ponekad se, pošto postoji razilaženje među islamskim učenjacima, ne pogodi Allahov propis.

Primjer prvog: Ukoliko bude upitan čovjek o propisu ramazanskog posta, reći će: „Allahov propis po pitanju ramazanskog posta jeste da je on fard, stroga, obligatna dužnost svakog muslimana.“

Primjer drugog: Ukoliko bude upitan: „Koji je Allahov propis po pitanju zekata na nakit?“ Kod ovog pitanja postoji razilaženje među islamskim učenjacima i tvrdnja da je jedno od tih mišljenja Allahov propis, mimo drugih, krupna je stvar. Na slično upućuje i hadis kojeg prenosi Sulejman b. Burejde od svoga oca da bi Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prilikom imenovanja vojskovođe oporučio mu da se boji Svevišnjeg Allaha i da se brine o muslimanima koji su pod njegovom zapovijedi, – da bi mu na kraju rekao: „Ako budu tražili od tebe da im spomeneš Allahov propis, ne čini to, nego im reci svoje mišljenje, jer ne znaš hoćeš li potrefiti Allahov propis ili ne.“ (Muslim)

Slično pitanje postavljeno je i istaknutom učenjaku Ibnu Usejminu, rahmetullahi te'ala ‘alejh: „Da li je dozvoljeno pitati muftiju: ‘Koji je propis islama po tom i tom pitanju?’ – ili – ‘Kakav je stav islama po tome i tome?'“

Ibn Usejmin, rahmetullahi te'ala ‘alejh, je odgovorio: „Nije u redu da se kaže: ‘Kakav je propis islama po tom i tom pitanju?’ – ili – ‘Kakav je stav islama po tom i tom pitanju?’, jer može da pogriješi i da ne bude ono što kaže propis islama. Međutim, ukoliko je riječ o propisu o kojem je došao jasan tekst, jasan dokaz, nema smetnje da se npr. kaže: ‘Kakav je propis islama po pitanju jedenja strvine (uginule životinje ili životinje zaklane na nešerijatski način)?’ I tada ćemo odgovoriti: ‘Propis islama po pitanju jedenja strvine jeste da je ono haram.'“

(El-Medžmu'u es-semin, 2/216.)