Image default
Arhiva

Da li je dozvoljeno prodavati Mushafe?

Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju nekoliko mišljenja:

1.Dozvola prodaje mushafa muslimanu

Ovaj stav zastupaju učenjaci hanefijskog i malikijskog mezheba, te Imam Ahmed po jednom predanju.

Svoj stav dokazuju

a) Kur'anom:

“Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” (El-Bekara, 275)

Allah Uzvišeni je u ovom ajetu općenito dozvolio trgovinu, a u to ulazi i prodaja mushafa.

“…Allah vam je pojasnio ono što vam je zabranio…” (El-Enam, 119)

Allah je pojasnio ono što je zabranjeno, a u tom pojašnjenju ne navodi se zabrana prodaje mushafa.

b) predajama

-U vrijeme Osmana r.a. mushafe je pisao Ibn Musbih, pa ih je prodavao, a niko ga zbog toga nije opominjao.

-Upitani su Abdullah b.Abbas i Mervan b.Hakem o prodaju mushafa, pa su odgovorili da nema problema u tome ukoliko čovjek napiše svojim rukama pa prodaje. (El Bejheki)

2.Pokuđenost prodaje mushafa

Ovaj stav zastupa Imam Šafija i dokazuje to sljedećim predajama:

a) Jedne prilike je naišao Ibn Omer pored onih koji posjeduju mushafe pa je rekao: “Ružna li je to trgovina. ” (Abdurrezak, Begavi, Ibn Hazm, Bejheki)

b)Prenosi se od Abdulaha b. Šekika da su ashabi smatrali pokuđenim prodaju mushafa. (Ibn Hazm, Bejheki)

c.)Abdullah b.Mesud je smatrao pokuđenim prodaju mushafa (Ibn Ebi Šejbe, Bejheki u Sunenu)

3.Zabrana prodaje mushafa

Ovaj stav zastupa Imam Ahmed po drugom predanju, a dokazuje to sljedećom predajom.

a)Prenosi se da je Ibn Omer rekao: “Poželio sam da se odsjeku ruke onima koji prodaju mushafe.” (Ibn Ebi Šejbe i Bejheki)

Izabrano mišljenje, a Allah najbolje zna, jeste prvo mišljenje koje odobrava prodaju mushafa zbog jačine dokaza.

Related posts

Reprezentativci BiH na drugom treningu na Butmiru

SAVJETNICI

Biometerološka prognoza

SAVJETNICI

Novi referendum u Škotskoj

SAVJETNICI

Leave a Comment