Čoban -pastir- u Bosni: Pastirski život

Čoban (tur. çoban < perz. šubanšoban, drugi dio -ban znači stražar), turcizam koji ima više srodnih značenja:

  • 1. onaj koji čuva stoku na paši; ovčarpastir, čobanin;
  • 2. onaj koji napasa stoku na nomadski način;
  • 3. pejor. onaj koji se ne zna ponašati; neuglađen, sirov čovjek; seljačina, seljo, geak.

Posao čobana i kolika je zarada ?

Koliko može biti opasan električni pastir?

Čoban i njegovo stado blizu Jagodnjaka

U Baranji i Slavoniji

Baranji se riječ čoban upotrebljava u prvom značenju i u tom obliku, dok se oblik čobanin ne upotrebljava. Čoban je naziv samo za onoga koji čuva ovce, dok se čuvar goveda naziva čordaš, a čuvar svinja svinjar.

Slično je i u Slavoniji, odnosno na teritoriji šokačkih govora. U rječniku Divanimo po slavonskiMartina Jakšića kao odrednica (natuknica) nalazi se samo riječ čoban (“pastir”) te oblik paster(“pastir, stočar”), dok riječi ovčar, pastir i čobanin nema.