Image default
Arhiva

ADS FBIH: Državni službenik u Ministarstvu PVŠ Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (”Službene novine TK”, br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnog  mjesta državnog  službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

– Stručni savjetnik za ekonomsko – finansijske poslove u Odsjeku ekonomsko-finansijskih i općih poslova
Opis poslova: vrši objedinjavanje budžetskih zahtjeva i operativnih planova za Ministarstvo, vrši planiranje javnih nabavki za potrebe Ministarstva, vrši izradu analiza, izvještaja i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti ekonomsko-finansijskih poslova i predlaže mjere za prevazilaženje uočenih problema, izrađuje dinamiku utroška sredstava po programima iz nadležnosti Ministarstva, izrađuje tendersku dokumentaciju i provodi procedure javnih nabavki za potrebe Ministarstva, popunjava obrasce za sva plaćanja iz nadležnosti Ministarstva, prati i proučava stanja i pojave u vezi sa ekonomsko – finansijskim poslovima, na osnovu prikupljanja podataka, vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura, učestvuje u pripremi programa i izvještaja o radu iz nadležnosti Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog

sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske struke,

-najmanje 3 (tri)  godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti  u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.

godine),

Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane

od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje.

 

2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,

(primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:

www.adsfbih.gov.ba ),

3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u

prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75

000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, sa naznakom:

”Javni konkurs za popunu radnog  mjesta državnog  službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Related posts

Izvoz voća i povrća u Rusiju

Znate li da manjak sna slabi imunitet

ŠTO VAŠEM TIJELU ČINI SAMO JEDNA CIGARETA

Leave a Comment